Sprawy Sądowe

Zasądzenie zapłaty zaległych zobowiązań od pozwanej spółki jako następcy prawnego zbywcy za jego dotychczasowe zobowiązania

Klient reprezentowany przez Kancelarię wniósł pozew o zasądzenie od spółki jako następcy prawnego stowarzyszenia piłkarskiego należnych mu kwot za nieopłacone faktury. Dochodzone roszczenie dotyczyło wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe na rzecz poprzednika pozwanej spółki. Pozwana spółka na mocy porozumienia z stowarzyszeniem piłkarskim stała się następcą prawnym stowarzyszenia i zobowiązała się do solidarnej odpowiedzialności z tymże stowarzyszeniem za jego dotychczasowe zobowiązania.

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy zasądził od pozwanej Spółki zapłatę zaległych zobowiązań na rzecz Klienta Kancelarii.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności następcy prawnego zbywcy wraz ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający zapłatę zaległych zobowiązań od pozwanej spółki jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentów