Zasądzenie zapłaty zaległych zobowiązań od pozwanej spółki jako następcy prawnego zbywcy za jego dotychczasowe zobowiązania

Klient reprezentowany przez Kancelarię wniósł pozew o zasądzenie od spółki jako następcy prawnego stowarzyszenia piłkarskiego należnych mu kwot za nieopłacone faktury. Dochodzone roszczenie dotyczyło wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe na rzecz poprzednika pozwanej spółki. Pozwana spółka na mocy porozumienia z stowarzyszeniem piłkarskim stała się następcą prawnym stowarzyszenia i zobowiązała się do solidarnej odpowiedzialności z tymże stowarzyszeniem za jego dotychczasowe zobowiązania.

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy zasądził od pozwanej Spółki zapłatę zaległych zobowiązań na rzecz Klienta Kancelarii.

Więcej informacjiOkoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności następcy prawnego zbywcy wraz ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania.


Wyrok zasądzający zapłatę zaległych zobowiązań od pozwanej spółki jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentów

Sygn. akt VIII GC ##/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia # maja 2017 roku #### ####, reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego, wniósł o zasądzenie od Miejskiego Klubu Sportowego AVIA Świdnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku kwoty 12.860 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:
a) 550 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 28/2016 z 16 maja 2016 roku
b) 250 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 29/2016 z 30 maja 2016 roku
c) 700 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 38/2016 z 18 lipca 2016 roku
d) 600 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 39/2016 z 4 sierpnia 2016 roku
e) 260 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 40/2016 z 11 sierpnia 2016 roku
f) 350 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 41/2016 z 22 sierpnia 2016 roku
g) 500 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 43/2016 z 29 sierpnia 2016 roku
h) 550 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 44/2016 z 5 września 2016 roku
i) 450 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 45/2016 z 12 września 2016 roku
j) 500 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 48/2016 z 26 września 2016 roku
k) 550 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 51/2016 z 29 września 2016 roku
l) 600 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 52/2016 z 3 października 2016 roku
m) 600 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 53/2016 z dnia 3 października 2016 roku
n) 400 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 54/2016 z dnia 3 października 2016 roku
o) 550 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 55/2016 z dnia 5 października 2016 roku
p) 250 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 57/2016 z dnia 10 października 2016 roku
q) 600 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 65/2016 z dnia 31 października 2016 roku
r) 400 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 66/2016 z dnia 31 października 2016 roku
s) 350 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 70/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku
t) 350 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 72/2016 z 14 listopada 2016 roku
u) 350 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 74/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
v) 1.300 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 75/2016 z dnia 26 listopada 2016 roku
w) 1.150 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 76/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
x) 350 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 77/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
y) 350 złotych od 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty - faktura nr 78/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
oraz zasądzenia od pozwanego kosztów procesu według norm.

W uzasadnieniu pozwu podano, że dochodzone roszczenie jest tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe na rzecz poprzednika pozwanej. Podano, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2017 roku pomiędzy MKS Avia Świdnik Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku jako przejmującym, a Stowarzyszeniem GTPS Avia Świdnik jako przekazującym pozwany stał się następcą prawnym przekazującego i zobowiązał się do przejęcia solidarnej odpowiedzialności za GTPS za jego dotychczasowe zobowiązania, które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości. (pozew k. 3-9)

W sprzeciwie - od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 lipca 2017 roku wydanego pod sygn. akt VIII GNc ##/17 - Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku zaskarżył to orzeczenie w całości i wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu, podnosząc zarzuty:
1) braku legitymacji biernej - braku odpowiedzialności pozwanego za faktury wymienione w pkt 1 a) i b) pozwu na łączną kwotę 800 złotych poprzez brak więzi solidarnościowej w zakresie odpowiedzialności pozwanego za zobowiązania GPTS w świetle porozumienia z 26 stycznia 2017 roku;
2) spełnienia przez GPTS zobowiązań wynikających z faktur wymienionych w pkt 1 c) – t) pozwu na łączną kwotę 8.560 złotych i potwierdzenia tego faktu przez stosowne opisanie i umieszczenie na odwrotnej stronie tych faktur adnotacji opatrzonej podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony GPTS, że kwoty wynikające z tych faktur zostały pokryte z dotacji Gminy Miejskiej w Świdniku na szkolenie młodzieży w piłce nożnej zgodnie z umową nr 2016/#/#/#/# z 5 stycznia 2016 roku, co wskazuje na ich zapłatę;
3) braku legitymacji biernej - braku odpowiedzialności pozwanego za roszczenia powoda związane z przewozem osób wskazane w pkt 1 u) – y) pozwu na łączną kwotę 3.500 złotych poprzez niewykazanie w pozwie więzi solidarnościowej pomiędzy zobowiązaniami Stowarzyszenia Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej Avia Świdnik („ASPS”), a pozwanym i w związku z tym nieudowodnienie faktu istnienia odpowiedzialności pozwanego za zobowiązania zaciągnięte przez ASPS.

W uzasadnieniu sprzeciwu podano, że Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką komunalną i została założona 30 listopada 2016 roku na mocy aktu założycielskiego przez jednego wspólnika Gminę Miejską Świdnik, przy czym główna ideą, która przyświecała władzom miasta było dążenie do stworzenia w Świdniku profesjonalnie zarządzanego klubu w celu jak najlepszego rozwoju potencjału drużyn sportowych. Wskazano, że w dniu 26 stycznia 2017 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy MKS Avia Świdnik, a GPTS w przedmiocie przejęcia sekcji piłki nożnej mężczyzn, na mocy którego nie doszło do połączenia obu podmiotów. Nadmieniono, że zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 pkt b porozumienia „MKS Avia Świdnik jako przejmujący przedmiot porozumienia, o którym mowa w § 1 porozumienia staje się następcą prawnym przekazującego i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności z GPTS za jego dotychczasowe zobowiązania, które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt a) powyżej, na co niniejszym GPTS wyraża zgodę”. Podniesiono, że podpisane porozumienie nie spowodowało, iż MKS Avia Świdnik stał się solidarnym dłużnikiem wszystkich zobowiązań ciążących z GPTS, a jedynie tych należycie udokumentowanych i stwierdzonych w raporcie biegłego rewidenta. Dodano, że na podstawie Ekspertyzy Ekonomicznej Niezależnego Biegłego Rewidenta #### #### ustalono, iż zobowiązanie GPTS w stosunku do powoda wynoszą 8.560 złotych i wynikają z 18 faktur wymienionych w pkt 1 lit c) – t) pozwu oraz, że zgodnie z zapisami porozumienie pozwany przystąpił wyłącznie do takiej wysokości długu GPTS. Jednocześnie podkreślono, że faktury wymienione w pkt 1 lit c) – t) pozwu na łączną kwotę 8.560 złotych zawierają na odwrotnej stronie adnotację opatrzoną podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony GPTS, że kwota wynikająca z faktury została pokryta przez GPTS z otrzymanej od Gminy Miejskiej w Świdniku dotacji na szkolenie młodzieży w piłce nożnej zgodnie z umową nr 2016/#/#/#/# z 5 stycznia 2016 roku, co wskazuje na ich zapłatę. Nadto przytoczono stwierdzenie biegłej z raportu „brak rzetelności w prowadzeniu ksiąg, a także wiarygodności wykazanych sald zobowiązań”. Dalej wskazano, że w opinii pozwanego z treści ekspertyzy biegłej rewident i § 2 porozumienia jasno wynika, iż pozwany nie odpowiada za zobowiązania GPTS wobec powoda z uwagi na fakt, iż w obliczu przedstawionych dowodów pozwany nie przyjął solidarnej odpowiedzialności za roszczenie powoda dotyczące faktur wymienionych w pkt 1 lit a) – b) pozwu, natomiast roszczenie dotyczące faktur wymienionych w pkt 1 lit c) – t) pozwu zostało przez GPTS zaspokojone. (sprzeciw k. 54-59)

W piśmie - replice na odpowiedź na pozew – pełnomocnik powoda podtrzymał powództwo oraz wskazał, iż podstawą dochodzenia roszczenia jest uchwała nr XII/194 z 11 grudnia 2015 roku zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie opartej na podstawie art. 36 § 1 pkt 9 i pkt 23 statutu PZPN oraz postanowienia statutu PZPN. Przytoczono treść art. 19 1 pkt 1 statutu PZPN, że członkowie PZPN są zobowiązani do przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych oraz decyzji m.in. PZPN oraz art. 36 § 1 pkt 9 statutu PZPN, którzy powierza zarządowi prawo do uchwalania i wydawania wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie RP (…), a nadto art. 36 § 1 pkt 23 statutu PZPN - podejmowania innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia delegatów, komisji rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych związku. Dalej wskazano, że zarząd PZPN wydał uchwałę nr XII/194, w której w § 18 ust. 3 uchwalił że, w przypadku, gdy dojdzie do zbycia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych sekcji piłki nożnej nabywca (w tym nowo powstały podmiot) staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania. Dodano, że żaden przepis uchwały nie przyznaje członkom PZPN prawa do umownej modyfikacji powyższej zasady oraz podkreślono, że samo wprowadzenie jakichkolwiek restrykcji w obrębie przyjęcia solidarnej odpowiedzialności należy potraktować jako sprzeczne z regulacjami PZPN. Konkludowano, że zgodnie z postanowieniami porozumienia MKS miał stać się następcą prawnym GPTS i przyjąć solidarną odpowiedzialność za te zobowiązania GPTS, które zostały udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta. (pismo k. 127-138)

W toku procesu strony podtrzymały swoje stanowiska, przy czym pełnomocnik pozwanej na rozprawie 27 maja 2019 roku cofnął wniosek o wezwanie Gmino -Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik do udziału w procesie w charakterze interwenienta ubocznego wobec faktu wykreślenia tego stowarzyszenia z KRS. (k.222v)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód prowadzi działalnością gospodarczą pod firmą #### #### ####. Pozwana Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku jest spółka prawa handlowego na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000652463. (bezsporne)

W 2016 roku – #### #### w zakresie prowadzonej działalności wykonywał na zlecenie stowarzyszenia Gminno- Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik w Świdniku (GPTS Avia Świdnik) przewóz osób i wystawił faktury:
• faktura nr 28/2016 z 16 maja 2016 roku na kwotę 550 złotych
• faktura nr 29/2016 z 30 maja 2016 roku na kwotę 250 złotych
• faktura nr 38/2016 z 18 lipca 2016 roku na kwotę 700 złotych
• faktura nr 39/2016 z 4 sierpnia 2016 roku na kwotę 600 złotych
• faktura nr 40/2016 z 11 sierpnia 2016 roku na kwotę 260 złotych
• faktura nr 41/2016 z 22 sierpnia 2016 roku na kwotę 350 złotych
• faktura nr 43/2016 z 29 sierpnia 2016 roku na kwotę 500 złotych
• faktura nr 44/2016 z 5 września 2016 roku na kwotę 550 złotych
• faktura nr 45/2016 z 12 września 2016 roku na kwotę 450 złotych
• faktura nr 48/2016 z 26 września 2016 roku na kwotę 500 złotych
• faktura nr 51/2016 z 29 września 2016 roku na kwotę 550 złotych
• faktura nr 52/2016 z 3 października 2016 roku na kwotę 600 złotych
• faktura nr 53/2016 z 3 października 2016 roku na kwotę 600 złotych
• faktura nr 54/2016 z 3 października 2016 roku na kwotę 400 złotych
• faktura nr 55/2016 z 5 października 2016 roku na kwotę 550 złotych
• faktura nr 57/2016 z 10 października 2016 roku na kwotę 250 złotych
• faktura nr 65/2016 z 31 października 2016 roku na kwotę 600 złotych
• faktura nr 66/2016 z 31 października 2016 roku na kwotę 400 złotych
• faktura nr 70/2016 z 7 listopada 2016 roku na kwotę 350 złotych
• faktura nr 72/2016 z 14 listopada 2016 roku na kwotę 350 złotych

Faktury te zostały przyjęte bez zastrzeżeń i zaksięgowane przez GPTS Avia Świdnik oraz przygotowane przez księgową GPTS do rozliczenia z dotacji gminnej, ale nie zostały rozliczone z tej dotacji, bo nie zostały zapłacone. (faktury k.18-19 i 23-31, zeznania świadków #### #### k. 245v-246v, #### #### k. 247 -247v)

Ponadto w miesiącach listopad – grudzień 2016 roku #### #### wykonał również przewozy osób na zlecenie stowarzyszenia Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej Avia Świdnik w Świdniku (ASPS Avia Świdnik) i wystawił faktury:
• faktura nr 74/2016 z 21 listopada 2016 roku na kwotę 350 złotych
• faktura nr 75/2016 z 26 listopada 2016 roku na kwotę 1.300 złotych
• faktura nr 76/2016 z 5 grudnia 2016 roku na kwotę 1.150 złotych
• faktura nr 77/2016 z 5 grudnia 2016 roku na kwotę 350 złotych
• faktura nr 78/2016 z 5 grudnia 2016 roku na kwotę 350 złotych.

Faktury te również zostały przyjęte bez zastrzeżeń i zaksięgowane przez ASPS Avia Świdnik, ale nie zostały zapłacone. (faktury k.20-22, zeznania świadków #### #### k. 253v-254v i #### ###3 k.254v)

Zleceniodawcy powoda Gminno- Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik w Świdniku (GPTS Avia Świdnik) oraz Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej Avia Świdnik w Świdniku (ASPS Avia Świdnik) działały jako stowarzyszenia zajmujące się rozwojem sportu w Świdniku w ramach sekcji piłki nożnej - GPTS Avia Świdnik oraz sekcji piłki siatkowej -ASPS Avia Świdnik, w tym organizacją rozgrywek, meczów i wyjazdami z tym związanym. Finansowane ich działalności odbywało się z dotacji gminy Miasta Świdnik oraz pieniędzy sponsorów, przy czym dostępne środki nie wystarczały na pokrycie wszystkich wydatków tych stowarzyszeń. (ekspertyza k.87-89, zeznania świadków #### #### k.247-247v #### #### k.253v-254v, #### #### k.254v, #### #### k.245v-246v,)

Wobec narastającego wzrostu zadłużenia powołanych stowarzyszeń, Gmina Miasta Świdnik jako jedyny wspólnik - aktem założycielskiego z dnia 30 listopada 2016 roku - powołała spółkę komunalną Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000652463, która miała przejąć z dniem 1 stycznia 2017 roku wszystkie zobowiązania stowarzyszeń GPTS Avia Świdnik oraz ASPS Avia Świdnik. (ekspertyza k.87-89, zeznania świadków #### #### k.247-247v #### #### k.253v-254v, #### #### k.254v, #### #### k.245v-246v,)

W związku z powyższym – w dniu 26 listopada 2016 roku - Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku podpisała porozumienia z zarządami stowarzyszeń: GPTS Avia Świdnik o przekazaniu sekcji piłki nożnej oraz odpowiednio ASPS Avia Świdnik o przekazaniu sekcji piłki sitkowej. Zgodnie z § 1 porozumienia zawartego z Gminno - Powiatowym Towarzystwem Sportowym Avia Świdnik jego przedmiotem było przekazanie przez GPTS zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz MKS Avia Świdnik. W § 2 ust 2 a) strony tego porozumienia ustaliły, że MKS Avia Świdnik zleci biegłemu rewidentowi odpowiednie badanie due diligence otrzymanych od GPTS dokumentów, z których sporządzony zostanie raport z analizy biegłego rewidenta. Jednocześnie w § 2 ust 2 b) ustalono, że MKS Avia Świdnik jako przyjmujący przedmiot porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia staje się następcą prawnym Przekazującego i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności z GPTS za jego dotychczasowe zobowiązania, które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt a) powyżej, na co GPTS wyraża zgodę. Zgodnie z § 3 pkt 5 porozumienia w sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stosowne uchwały i regulaminy PZPN. (porozumienie k.37-39)

Uchwałą z dnia 29 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Gminno - Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik – na podstawie § 22 ust 8 Statutu GPTS Avia Świdnik oraz § 18 i 19 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku zarządu PZPN o członkostwie – postanowiło zbyć z dniem 1 stycznia 2017 roku sekcję piłki nożnej mężczyzn na rzecz Miejskiego Klub Sportowego Avia Świdnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku. Zgodnie w § 2 tej uchwały postanowiono, że zbycie nastąpi pod warunkiem przejęcia całości udokumentowanych aktywów i pasywów GPTS Avia Świdnik przez podmiot przejmujący wg stan na dzień przekazania. Uchwała ta została podjęta na podstawie § 22 ust 8 Statutu GPTS Avia Świdnik oraz § 18 i 19 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku zarządu PZPN o członkostwie, bowiem GPTS Avia Świdnik był członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z art. 6 § 2 statutu PZPN wszyscy członkowie PZPN zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji postanowienia statutów, przepisów, wytycznych i decyzji PZPN. Na mocy art. 19 § 1 pkt 1 statutu PZPN Członkowie są zobowiązani przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych oraz decyzji PZPN i zapewnienia respektowania tych przepisów oraz rozstrzygnięć przez ich członków pkt 2. dbania o dobre imię PZPN. W myśl zaś art. 36 § 1 statutu PZPN do kompetencji zarządu PZPN należy między innymi uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 9), a także podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia (pkt 23). Obowiązująca wówczas pozostawała uchwała nr XII/194 zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku, w której określono szczegółowe zasady nabywania i wygaśnięcia członkostwa w PZPN, a także dopuszczalne zmiany form prawnych klubów piłkarskich , ich nazw lub siedzib (§ 1), przy czym w myśl § 18 tej uchwały dopuszczono zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN, ze wskazaniem, że nabywca staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania. (uchwała k.32, statut PZPN k. 146-171v, uchwała k.140-143V)

Uchwałą nr IV/10 z 27 lutego 2017 roku Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – na podstawie § 12 pkt 3 ) Statutu LZPN oraz uchwały z XII/194 z 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN - wyraził zgodę na przejęcie przez Miejski Klub Sportowy Ania Świdnik Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sekcji piłki nożnej mężczyzn Gminno Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik. (uchwała k.68)

Następnie, 7 marca 2017 roku Gminno - Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik złożyło wniosek o wykreślenie tego podmiotu z KRS.

W dniu 31 marca 2017 roku biegła rewident #### #### sporządziła ekspertyzę ekonomiczną dotyczącą Gminno - Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik oraz Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej Avia Świdnik. Z ekspertyzy wynikały zobowiązania GPTS wobec 21 dostawców z lat 2013 – 2016 na łączną kwotę 107.570,25 złotych, w tym zobowiązania z 2016 roku na kwotę 62.793,80 złote, a wobec powoda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą #### #### #### na kwotę 8.560 złotych. Dalej w ekspertyzie biegła wskazała, że w wyniku analizy dokumentacji źródłowej, w tym faktur zakupu stwierdzono, że część z nich zawiera na odwrotnej stronie adnotację potwierdzającą, że wykazana wartość zobowiązania została pokryta z dotacji Gminy Miejskiej w Świdniku wg umowy nr 2016/#/#/#/# z 5 stycznia 2016 roku, co może sugerować ich zapłatę, a nadto wyszczególniła wierzycieli, których dotyczyła ta adnotacja, w tym 18 faktur powoda na łączną kwotę 8.560 złotych. Następnie biegła podsumowała, że dane te potwierdzają brak rzetelności w prowadzeniu ksiąg, a także wiarygodności wykazanych sald zobowiązań. (wyciąg ekspertyzy k. 87-88v)

Dnia 12 kwietnia 2017 roku walne zebranie członków Gminno - Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik podjęło uchwałę nr 2-2107 w sprawie likwidacji stowarzyszenia i wyznaczenie likwidatora, a następnie złożyło wniosek o wykreślenie tego podmiotu z KRS. (wydruk KRS k. 93v)

W toku procesu, postanowieniem z dnia 13 października 2017 roku Gminno - Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. (postanowienie k. 122)

Powyższy - częściowo bezsporny - stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie niespornych twierdzeń stron, a także powołanych dokumentów oraz zeznań świadków #### ####, #### ####, #### ####, #### ####.

Na mocy art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Moc dowodową dokumentu prywatnego reguluje art. 245 k.p.c., w myśl którego dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Jakkolwiek moc dowodowa dokumentu prywatnego jest słabsza aniżeli moc dowodowa dokumentu urzędowego, to nie przeszkadza to w tym, aby sąd orzekający w ramach swobodnej oceny dowodów (art. 233 k.p.c.) uznał treść dokumentu prywatnego za zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy. Dokument prywatny stanowi bowiem pełnoprawny środek dowodowy, który sąd orzekający może uznać za podstawę swoich ustaleń faktycznych, a następnie wyrokowania (komentarz Krzysztofa Knoppka do art. 245 k.p.c. w Komentarzu Kodeksu postępowania cywilnego autorstwa Dolecki Henryk, Gromska-Szuster Irena, Jakubecki Andrzej, Klimkowicz Jan, Misiurek Grzegorz, Pogonowski Piotr, Wiśniewski Tadeusz, Zembrzuski Tadeusz, Żyznowski Tadeusz, LEX 2011).

W niniejszej sprawie strony nie kwestionowały autentyczności dokumentów prywatnych, ani ich treści, zatem Sąd oparł się na nich przy ustaleniach stanu faktycznego, jak również zasadniczo obdarzył wiarą zeznania świadków. W szczególności zeznania byłej księgowej GPTS #### #### wyjaśniły kwestie adnotacji na fakturach dotyczące ich pokrycia z dotacji gminnej. Mianowicie z relacji tego świadka wynikało jednoznacznie, że sama pieczęć z taką adnotacją na rewersach faktur nie świadczyła o ich rozliczeniu z dotacji, a dopiero zapłacenie faktury i wpisanie numeru umowy z gminą w adnotacji potwierdzało faktycznie ich rozliczenie z dotacji. Sąd z dystansem odniósł się natomiast do zeznań #### #### o zapłacie przedmiotowych faktur: nr 28/2016 na kwotę 550 złotych i nr 29/2016 na kwotę 250 złotych, albowiem jak wynika z jej relacji, swoje zeznania w tym zakresie opierała się ona na datach wystawienia tych faktur - 16 maja 2016 roku i 30 maja 2016 roku – co miało skutkować ich rozliczeniem z dotacji Gminy za I półrocze, jednakże pomimo takich zeznań strona pozwana nie przedstawiła dowodu z tych faktur z adnotacjami uzupełnionymi danymi księgowej z numerem umowy z gminą i potwierdzeniami zapłaty tych faktur w postaci dowodów KW, o których z kolei zeznawał świadek #### ####. Kończąc ocenę dowodów zeznania świadków zasadniczo potwierdziły przejęcie przez pozwaną spółkę MKS Avia Świdnik zobowiązań GPTS Avia Świdnik (sekcja piłki nożnej) oraz ASPS Avia Świdnik (sekcja piłki siatkowej).

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie powoda jest o zapłatę wynagrodzenia za wykonane zgodnie z przedmiotowymi fakturami umowy przewozu osób na rzecz Gminno - Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik oraz Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej Avia Świdnik w Świdniku.

W niniejszej sprawie spór wynikł z podniesienia przez pozwaną zarzutów częściowego spełnienia świadczenia należności z faktur z pkt c-t pozwu, a przede wszystkim z zakwestionowania przez pozwaną legitymacji procesowej biernej – swojego zobowiązanym za należnosci z faktur z punktów a)-b) oraz u) -y) pozwu.

Legitymacja procesowa wynika z przepisów prawa materialnego i określa wzajemną relacją stron procesu do przedmiotu sporu oraz oznacza wynikające z prawa materialnego uprawienie konkretnego powoda do dochodzenia na drodze sądowej roszczenia przeciwko konkretnemu pozwanemu. Legitymacja procesowa stanowi przesłankę merytorycznego rozpoznania sprawy, co oznacza, że jeżeli sąd stwierdza, iż między stronami istnieje pewna materialnoprawna więź to jego dalszej ocenie podlega fakt czy powód zasługuje na ochronę prawną. Natomiast jeżeli sąd stwierdzi, że brak jest takiej więzi to oddala powództwo bez rozważania zasadności dochodzonego w sprawie roszczenia. (H.Dolecki, Postępowanie Cywilne, Zarys Wykładu, Wyd. 3, str. 96 – 98).

W niniejszej sprawie pozwana zarzuciła, że nie jest zobowiązana do zapłaty należności z faktur powoda z punktów a)-b) oraz u) -y) pozwu ze względu na brak więzi solidarnościowej.

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej.

W niniejszej sprawie powód, na którym w tym zakresie spoczywał ciężar dowodu, wskazał, że źródłem odpowiedzialności pozwanej spółki za dochodzone przez niego roszczenia są porozumienia z 26 listopada 2016 roku, na mocy których pozwana spółka przejęła zobowiązania stowarzyszeń: Gminno- Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik w Świdniku (GPTS Avia Świdnik) oraz Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej Avia Świdnik w Świdniku (ASPS Avia Świdnik), a także wskazane uchwały i statut PZPN.

Analiza powołanych dokumentów oraz przedłożonego wyciągu z dokumentu Ekspertyza Ekonomiczna Niezależnego Biegłego Rewidenta wykonanej przez biegłą rewident #### #### na zlecenie Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, jako przejmującej jednostki Gminno- Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik w Świdniku oraz Autonomiczną Sekcję Piłki Siatkowej Avia Świdnik w Świdniku - w ocenie Sądu jednoznacznie wskazuje, że pozwana stała się następcą prawnym tych stowarzyszeń i zobowiązała się do solidarnej odpowiedzialności z GPTS i ASPS za ich dotychczasowe zobowiązania. Na mocy porozumień z wspomnianymi stowarzyszeniami pozwana przyjęła solidarną odpowiedzialność za ich zobowiązania „które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta”. Zgodnie z treścią porozumienia ekspertyza miała potwierdzić istniejące i należycie udokumentowane zobowiązania przejmowanych stowarzyszeń, a nie – jak starała się wywieść pozwana - kreować, które z zobowiązań tych stowarzyszeń będą, czy też nie będą objęte solidarną odpowiedzialnością pozwanej jako następcy prawnego. Taka wykładnia w ocenie Sądu nie znajduje oparcia w treści porozumienia, ani w celu powołania przez Gminę Miasta Świdnik pozwanej spółki, która jest spółką komunalną. Ponadto, nawet przy przyjęciu konieczność ujęcia zadłużenia w ekspertyzie biegłego rewidenta możliwe było szczegółowe wyjaśnienia tego zadłużenia, zwłaszcza, że jeżeli istniały wątpliwości co do zobowiązań, to można było je wyjaśnić choćby w drodze konsultacji z byłą księgową GPTS lub w drodze ekspertyzy uzupełniającej. Jednocześnie zauważyć należy, że biegła w ekspertyzie jedynie wskazała, iż adnotacje na części faktur mogą sugerować ich zapłatę, co nie jest tożsame ze stwierdzeniem, że zostały zapłacone. Z kolei fragment ekspertyzy „dane te potwierdzają brak rzetelności w prowadzeniu ksiąg, a także wiarygodności wykazanych sald zobowiązań” znajdujący się bezpośrednio pod zapisem sugerującym zapłatę za część faktur w ocenie Sądu stanowił zastrzeżenie biegłej z uwagi na adnotacje o pokryciu należności z dotacji oraz z uwagi na niemożność precyzyjnego ustalenia czy część faktur zostało faktycznie zapłaconych czy też nie. Kwestia ta w ocenie Sądu została jednoznacznie wyjaśniona w procesie zeznaniami księgowej #### ####, z których jasno wynika, iż faktury z adnotacją o dotacji, ale bez wpisu numeru umowy, nie zostały opłacone. Okoliczność ta mogła zostać wyjaśniona zarówno na etapie sporządzania ekspertyzy, jak i później w drodze ekspertyzy uzupełniającej w przypadku wątpliwości pozwanej po otrzymaniu tej ekspertyzy. Rzecz jednak w tym, że pozwana mimo, iż zleciła ekspertyzę to nie podjęła działań mających na celu wyjaśnienie wątpliwości, zwłaszcza, że było to możliwe w drodze konsultacji z byłą księgową GPTS, ewentualnie dokumentami KW, które były wystawiane w stowarzyszeniach na potwierdzenie płatności gotówką.

W świetle powyższego Sąd uznał, że zarzuty pozwanej nie zasługują na uwzględnienie, a powód udowodnił swoje roszczenia oraz podstawę ich dochodzenia w stosunku do pozwanej jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentów. W konsekwencji Sąd uwzględnił powództwo w całości, tak co do należności głównej, jak i odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 1 k.c.

Orzeczenie o kosztach Sąd oparł na treści art. 98 k.p.c.

Powód wygrał proces, a zatem Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda poniesione przez niego koszty procesu w kwocie ### złotych, na które składały się:
- 643 złote opłaty od pozwu
- ### złotych wynagrodzenie pełnomocnika radcy prawnego (min stawka)
- 17 złotych opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
Z tych względów Sad orzekł jak w sentencji wyroku.