Prawo związku zawodowego do żądania informacji o świadczeniach konkretnego pracownika

W związku z ostatnim uprawnieniem uregulowanym w art. 28 ustawy o związkach zawodowych, który zezwala na żądanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, a więc również informacji o dysponowaniu środkami socjalnymi, powstaje wątpliwość co do zakresu przedmiotowego i podmiotowego tego żądania. Oczywiście, przyjmując najszerszy zakres tego uprawnienia, organizacja związkowa miałaby prawo żądania informacji o wysokości środków socjalnych zgromadzonych na rachunku bankowym, rodzaju nabywanych świadczeń oraz wysokości środków przyznanych konkretnemu uprawnionemu.

Obrazek na blogu w artykule o prawach związku zawodowego do żądania informacji o świadczeniach konkretnego pracownika

O ile, na podstawie wskazanej normy, zgodzić się należy z poglądem, że związek może żądać danych ujętych w dwóch pierwszych przypadkach, o tyle w ostatniej sytuacji dojść należy do wniosku, że naruszyłoby to prawo do ochrony danych konkretnego pracownika. Ochrona taka bowiem wynika zarówno z ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a dane takie mogą być ujawniane jedynie w przypadku, gdy zezwala na to przepis ustawy lub istnieje zgoda podmiotu, którego dane dotyczą (więc pracownika). Powstaje tu pytanie czy przepisy prawa, a ściślej rzecz ujmując art. 28 ustawy o związkach zawodowych, uprawnia do przetwarzania danych prawnie chronionych związanych z wysokością nabytych przez pracownika świadczeń socjalnych. Tą dość dyskusyjną i zarazem drażliwą kwestię uregulował i wyjaśnił Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń, wskazując, że związek zawodowy ma prawo kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, co nie uprawnia go jednak do uzyskiwania informacji o konkretnych dochodach uzyskiwanych przez pracownika. Takie działanie mogłoby bowiem prowadzić do naruszenia normy art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (wyrok SN z dnia 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93).

"Związek zawodowy ma prawo kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, co nie uprawnia go jednak do uzyskiwania informacji o konkretnych dochodach uzyskiwanych przez pracownika"

W konsekwencji administrator funduszu uprawniony będzie do odmowy przekazania organizacji związkowej informacji na temat wysokości zapomogi socjalnej lub wczasów pod gruszą przyznanych uprawnionemu, chyba że dojdzie do uzyskania od uprawnionego zgody na przetwarzanie takich danych.

Dane takie nie powinny być również przekazywane przez inne osoby, gdyż prowadziłoby to do naruszenia ustawy.

Autor: Radca prawny Joanna Król