Blog

«
1
2
3
4
5
6
7
»

Czas pracy w podmiotach leczniczych, klauzula opt-out

Obrazek z tematu Czas pracy w podmiotach leczniczych, klauzula opt-outNormy czasu pracy osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje ustawa o działalności leczniczej. Możliwość pracy w godzinach nadliczbowych określa Kodeks pracy wprowadzając w tym zakresie limity. Klauzula opt-out jest pisemnym oświadczeniem pracownika dyżurującego o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień.


Czytaj >

Dodatki za pracę zmianową pracowników wykonujących zawód medyczny

Obrazek z tematu Dodatki za pracę zmianową pracowników wykonujących zawód medycznyPracownikom wykonującym zawód medyczny wedle art. 99 ustawy o działalności leczniczej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę zmianową. Również za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje dodatek wynikający z Kodeksu pracy. Ile wynoszą dodatki i kiedy przysługują?


Czytaj >

Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.

Obrazek z tematu Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.Pracownik jest zobowiązany wykonywać polecenie służbowe. Odmowa jego wykonania nie znajdująca uzasadnienia jest naruszeniem jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca może zastosować odpowiednie środki prawne wobec niesubordynacji pracownika, jakim jest m.in. zwolnienie dyscyplinarne (dokonane w oparciu o art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).


Czytaj >

Prawo zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do wynagrodzenia za nadgodziny

Obrazek z tematu Prawo zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do wynagrodzenia za nadgodzinyZgodnie z brzmieniem art. 151 (4) ustawy Kodeks pracy - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, mimo świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, nie mają prawa do dodatku do wynagrodzenia. Reguła ta doznaje jednakże modyfikacji w przypadku, gdy praca świadczona była w sposób ciągły.


Czytaj >

Prawo związku zawodowego do żądania informacji o świadczeniach konkretnego pracownika

Obrazek z tematu Prawo związku zawodowego do żądania informacji o świadczeniach konkretnego pracownikaZgodnie z ustawą o związkach zawodowych na podstawie art. 8, art. 23 i art. 26 ustawy o związkach zawodowych, mają one prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym uprawnień związanych z wydatkowaniem środków socjalnych. Powstaje wątpliwość co do zakresu przedmiotowego i podmiotowego tego żądania.


Czytaj >

Oskładkowanie Świadczeń Socjalnych

Obrazek z tematu Oskładkowanie Świadczeń Socjalnych ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychPodmioty uprawnione do świadczeń socjalnych zostały określone w art. 2 ust. 5 ustawy, są to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści i ich rodziny oraz inne osoby. W konsekwencji oznacza to, że mamy do czynienia z trzema grupami podmiotów uprawnionych, gdzie dwie pierwsze zostały ustawowo określone, zaś trzecia grupa jest precyzowana w drodze przepisów regulaminu funkcjonującego w danej jednostce


Czytaj >

Procedura kontroli i liczebności organizacji związkowych

Obrazek z tematu Procedura kontroli i liczebności organizacji związkowychW kontekście zmiany ustawy o związkach zawodowych wartą zauważenia jest przyznana aktualnie organizacjom związkowym możliwość weryfikacji liczebności innych związków działających u pracodawcy. Jak wynika z art. 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków.


Czytaj >

Czym jest rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze?

Obrazek z tematu Czym jest rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterzeJakie warunki należy spełniać aby móc ubiegać się o rekompensatę z ZUS w formie dodatku do kapitału początkowego? Prawo do rekompensaty przewidują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 965 ze zm.).


Czytaj >

Szczególna ochrona stosunku pracy a urlop wychowawczy lub obniżenie wymiaru czasu pracy

Obrazek z tematu Szczególna ochrona stosunku pracy a urlop wychowawczy lub obniżenie wymiaru czasu pracyUrlop wychowawczy oraz możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z takiego urlopu są uregulowanymi przez Kodeks pracy instytucjami związanymi z rodzicielstwem.


Czytaj >

Umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Obrazek z tematu Umowa o pracę czy umowa zlecenie?Niedawno zakończyła się prowadzona przez naszą kancelarię sprawa, której głównym celem było ustalenie, iż łączący powoda z pozwanym stosunek prawny był stosunkiem pracy. Nie był to jedyny, ale najistotniejszy z postulatów pozwu, gdyż od tej kwestii zależała zasadność szeregu innych roszczeń zatrudnionego.


Czytaj >

Wcześniejsza emerytura - emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Obrazek z tematu Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnychOsoby zatrudnione w tak zwanych warunkach szczególnych nabywają prawo do emerytury pięć lat wcześniej - do wcześniejszej emerytury. Jednak aby tak się stało muszą być spełnione warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.


Czytaj >

Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych

Obrazek z tematu Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowychCzas pracy osoby zatrudnionej można podzielić na dwie części: praca wykonywana w wymiarze zgodnym z treścią umowy o pracę oraz praca w godzinach nadliczbowych. Zdarza się jednak, że pracodawcy podejmują działania w celu obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych oraz wynikających z tego tytułu uprawnieniach pracowników.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7
»