Prawo do renty rodzinnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił klientce kancelarii przyznania prawa do renty rodzinnej po zmarłym ojcu, poprzez uznanie, że nie jest całkowicie niezdolna do pracy.

Stan faktyczny sprawy - odmowa przyznania prawa do renty rodzinnej

Obrazek na blogu w artykule na temat Prawo do renty rodzinnej

W sprawie wnioskodawcy lekarz orzecznik ZUS we wcześniejszych okresach orzekł, iż wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy ze wskazaniem, że całkowita niezdolność do pracy pozostaje w związku z naruszeniem sprawności organizmu powstałym od urodzenia - genetycznie. Ustalenie o całkowitej niezdolności do pracy powtarzają kolejne orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, aż do orzeczenia, którym to w ocenie Lekarza orzecznika ZUS wnioskodawca nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Następnie w wyniku odwołania powołano Komisję Lekarską ZUS, która to ustaliła, iż wnioskodawca nie jest całkowicie niezdolna do pracy.

W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, na podstawie przedmiotowego orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS odmówił prawa do renty rodzinnej.

Istotny w niniejszej sprawie jest fakt, iż wnioskodawca pobierała już rentę rodzinną przy uznaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jej całkowitej niezdolności do pracy.

Stan prawny sprawy - Komu przysługuje renta rodzinna?

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

UwagaUwaga!

Przy ocenie prawa do renty rodzinnej przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy (art. 65 ust. 2 ustawy). Z powyższego wynika, że w przypadku rozważania spełnienia przesłanek do przyznania prawa do renty rodzinnej zmarłego ubezpieczonego traktuje się tak, jak osobę całkowicie niezdolną do pracy, choćby faktycznie taką osobą zmarły ubezpieczony nie był.

Zgodnie z art. 68 ustawy emerytalnej renta rodzinna przysługuje dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka i dzieciom przysposobionym:

  • do ukończenia 16 lat,
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyło 16 lat życia nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,
  • do zakończenia ostatniego roku studiów, jeżeli ukończyło 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów,
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy a niezdolność do pracy powstała do ukończenia 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie później jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Orzeczenie Sądu Okręgowego - przyznanie prawa do renty rodzinnej z tytułu niezdolności do pracy

Biegli lekarze sądowi z zakresu schorzeń wnioskodawcy w swojej opinii uznali (odmiennie jak orzecznicy ZUS), że klientka kancelarii w wyniku posiadanych schorzeń jest całkowicie niezdolna do pracy. Ilość schorzeń oraz ich zakres i stan zaawansowania nie wzbudzał żadnych wątpliwości co do całkowitej niezdolności do pracy klientki kancelarii. Tym samym, Sąd Okręgowy w Lublinie, orzekając w niniejszej sprawie, oparł się na opinii biegłych lekarzy sądowych, uznając tym samym, że klientka kancelarii spełnia warunki do przyznania prawa do renty rodzinnej z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku rozważania spełnienia przesłanek do przyznania prawa do renty rodzinnej zmarłego ubezpieczonego traktuje się tak, jak osobę całkowicie niezdolną do pracy.

Wyrok z uzasadnieniem wydany w opisywanej sprawie publikowaliśmy w dziale Wygrane sprawy: Przyznanie prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Autor: Radca prawny Daniel Paul