Postępowanie o dział spadku - sprawy działowe

Postępowanie o dział spadku dotyczy znacznej części społeczeństwa będąc konsekwencją nabycia spadku i powstania wspólności majątku spadkowego przez kilku spadkobierców.

Co powinien zawierać wniosek o dział spadku?

Wniosek o dział spadku winien przede wszystkim wskazywać objęte przez spadkobierców zgodnie z prawem do dziedziczenia składniki masy spadkowej oraz dowody potwierdzające przynależność określonych wnioskiem składników do spadku. W przypadku wchodzenia w skład spadku nieruchomości należy przedłożyć dowody potwierdzające tę okoliczność, w postaci, np. odpisu z księgi wieczystej. Natomiast w przypadku ruchomości okoliczność ta może być wykazywana przy pomocy wszelkich dostępnych środków dowodowych jak zeznania świadków czy uczestników postępowania, tj. spadkobierców.

UwagaWarto zapamiętać

Spadkobierca formułując wniosek o dział spadku winien określić wartość składników majątku spadkowego, jak również wskazać propozycję działu spadku. Co więcej może żądać rozliczenia pobranych ze spadku pożytków lub innych przychodów, a także rozliczenia spłaconych długów.

Uwaga!

Ustawodawca nie przewidział uprawnienia dla Sądu prowadzenia z urzędu dochodzeń w zakresie składników majątku podlegającego podziałowi. Oznacza to, iż sąd nie dokona ustalenia masy spadkowej, a jedynie upomni spadkobierców o potrzebie wskazania przez nich wszystkich składników spadku.

Jak sąd dokonuje podziału spadku?

Sąd dzieląc majątek wspólny wybiera sposób podziału zachowując kolejność określoną w ustawie. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności zastosuje podział fizyczny rzeczy stanowiących masę spadkową. Jeżeli taki tryb jest niemożliwy do zastosowania, następuje podział majątku wspólnego poprzez przyznanie rzeczy spadkobiercy z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. W przypadku natomiast braku możliwości spłaty bądź odmowy przyjęcia rzeczy przez spadkobierców Sąd stosuje podział cywilny, tj. sprzedaż rzeczy wspólnej w drodze licytacji komorniczej.