Inne specjalizacje

Adwokaci i radcy prawni Kancelarii prowadzą bieżącą obsługę również z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Wsparcie obejmuje prowadzenie spraw związanych m.in. z następującymi zagadnieniami:

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy każdy z małżonków może żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie więzi łączących małżonków: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.


Czytaj więcej >

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny to nie tylko świadczenia pieniężne na rzecz dziecka, ale również szeroko rozumiane wychowanie i opieka nad dzieckiem. Często rodzice zobowiązani do alimentacji błędnie sądzą, że ich obowiązek ustaje, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Wyjaśniamy w jaki sposób obowiązek alimentacyjny regulują przepisy prawa.


Czytaj więcej >

Zwolnienie się od odpowiedzialności za długi spadkodawcy

Art. 1012 Kodeksu cywilnego stanowi, że spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), lub odrzucić spadek. Spadkobiercy majątku obciążonego, którzy nie chcą odziedziczyć długów mogą zwolnić się od odpowiedzialności poprzez odrzucenie spadku w ustawowym terminie.


Czytaj więcej >

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, zaś rodzice wychowują dziecko i kierują nim. W pewnych przypadkach władza ta może zostać ograniczona lub rodzice mogą być jej pozbawieni. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najdalej idącym środkiem ingerencji, którą stosuje sąd opiekuńczy i może być uzasadnione jedynie w wyjątkowych okolicznościach.


Czytaj więcej >

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przez Sąd

Kontakty rodziców z dziećmi mogą, ale nie muszą być uregulowane. Dość często reguluje się je w ramach postępowania rozwodowego, choć nie jest to obligatoryjne, uregulowanie kontaktów nastąpić może również w toku odrębnego postępowania o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem można uregulować przed sądem rejonowym miejsca zamieszkania dziecka.


Czytaj więcej >

Podrobienie cudzego podpisu - fałszerstwo dokumentu

Wedle art. 270 § 1 Kodeksu karnego podrabianie lub przerabianie dokumentu lub użycie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem ściganym z urzędu. Wszczęcie Postępowania przygotowawczego podejmowane jest przez organy ścigania z urzędu. Przestępstwo to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Czytaj więcej >

Przestępstwo przywłaszczenia mienia

Przywłaszczenie polega na postąpieniu z rzeczą jak właściciel, natomiast prawem majątkowym jak uprawniony. Przestępstwo przywłaszczenia mienia określa art. 284 Kodeku karnego, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Czytaj więcej >