Prawo cywilne

Codzienna rzeczywistość regulowana jest przepisami prawa cywilnego, stanowiącego o spokoju i bezpieczeństwie życia społecznego. Określane również mianem przepisów dnia powszechnego, swymi skutkami obejmuje każdą jednostkę od chwili narodzin. W obrębie niniejszej dziedziny, Kancelaria świadczy wsparcie w postępowaniach, dotyczących zagadnień ustawodawstwa rzeczowego, zobowiązań i spadkowego. Podejmuje się pełnomocnictwa i reprezentowania w postępowaniach, obejmujących m. in. zagadnienia:

Kara umowna - zmniejszenie poprzez miarkowanie

Kara umowna to zastrzeżona w umowie zapłata określonej sumy za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W przypadku wykonania zobowiązania w znacznej mierze, bądź gdy kara jest rażąco wygórowana, ustawodawca przewidział uprawnienie dłużnika do wystąpienia z żądaniem obniżenia kary umownej.


Czytaj więcej >

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W sprawach o odszkodowanie pozwanym może być sprawca szkody lub zakład ubezpieczeniowy, bądź oba podmioty w jednym postępowaniu.


Czytaj więcej >

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Oznacza to, iż wniosek o stwierdzenie nabycia spadku „może złożyć każdy, kto ma w tym interes. Może to być więc każda osoba, która jest zainteresowana w wywołaniu skutków prawnych związanych z prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku.


Czytaj więcej >

Postępowanie o dział spadku - sprawy działowe

W przypadku nabycia spadku i powstania wspólności majątku spadkowego przez kilku spadkobierców należy przeprowadzić dział spadku. Wniosek o dział spadku może złożyć spadkobierca bądź inna osoba zainteresowana dokonaniem podziału majątku spadkowego. Wniosek powinien określać wartość składników majątku spadkowego, oraz wskazywać propozycję działu spadku.


Czytaj więcej >

Zniesienie współwłasności - podział majątku wspólnego

O współwłasności mówimy, gdy własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Wyróżniamy współwłasność w częściach ułamkowych oraz współwłasność łączną. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, z tym że uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż pięć lat, które można ponowić.


Czytaj więcej >

Wypowiedzenie terminowej umowy najmu lokalu przez najemcę

Najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli w chwili wydania rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, lub jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą.


Czytaj więcej >