Szczególna ochrona Społecznego Inspektora Pracy

Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Pracownik pełniący tą funkcję zostaje objęty szczególną ochroną stosunku pracy. Jak wynika bowiem z art. 13 ust. 1 ustawy zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (a zatem doprowadzić do definitywnego rozwiązania umowy o pracę) z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej.

Wypowiedzenie zmieniające Społecznego Inspektora Pracy.

Nieco inaczej wygląda kwestia wypowiedzenia zmieniającego, gdyż w tym wypadku ustawodawca przewidział okoliczności, w których ochrona SIP nie uniemożliwia zmiany warunków zatrudnienia. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 ustawy o społecznej inspekcji pracy zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w czasie trwania mandatu oraz roku po jego wygaśnięciu, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu pracy, tj. ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy albo stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.