Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych

Na gruncie ustawy o związkach zawodowych istnieje możliwość objęcia stosunku pracy określonego pracownika szczególną ochroną. Powoduje ona, że pracodawca jest ograniczony w zakresie możliwości swobodnego zwolnienia z pracy pracownika.

Regulacje ustawowe rozwiązania umowy z działaczem związkowym.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, ani też zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść w/w osób wykonujących pracę zarobkową z wyjątkiem przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także jeżeli dopuszczają to przepisy odrębne.

Dla kogo ochrona związkowa.

W zakresie przywołanego przepisu należy zwrócić uwagę, że ustawodawca ustanawia dwie grupy pracowników, których stosunek pracy może podlegać szczególnej ochronie w tym trybie. Są to mianowicie członkowie zarządu danej organizacji związkowej oraz osoby spoza zarządu, upoważnione do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy. Objęcie szczególną ochroną osób niewchodzących w skład w/w grup będzie niezgodne z prawem.