Wady formalne wypowiedzenia – brak podpisu pracodawcy

Naruszenie normy art. 30 § 3 k.p. w zakresie wymogu złożenia oświadczenia rozwiązującego umowę o pracę w formie pisemnej, więc przede wszystkim wymagającej podpisu pracodawcy bądź osoby upoważnionej, choć abstrakcyjne, zdarza się dość często.

Co w takim przypadku brak podpisu oznacza dla pracownika, który takie wypowiedzenie otrzymał?

Oświadczenie wypowiadające stosunek pracy nie zawierające podpisu dotknięte jest wadą formalną. Nie oznacza to jednak, iż nie jest skuteczne.

W tym zakresie zastosowanie znajduje orzecznictwo Sądu Najwyższego, jaki to w wyroku z dnia 5 maja 2016 r., II UK 280/15, wskazał, iż do rozwiązania stosunku pracy dochodzi w wyniku każdego działania pracodawcy, z którego w sposób dostateczny wynika wola rozwiązania stosunku pracy.

Niemniej, nie może jednak uciec uwadze, iż w wyniku braku podpisu pracodawcy mamy do czynienia również z wadliwością oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, jako że zgodnie z normą art. 30 § 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, tak też, art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, a ten określa warunki formy pisemnej oraz zasady składania oświadczeń woli. W związku z czym, dla oświadczenia o wypowiedzeniu kodeks pracy przewiduje formę pisemną. Co oznacza, że dokument należy utworzyć formułując treść oświadczenia i składając na nim własnoręczny podpis. Zgodnie bowiem z art. 78 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Powyższe potwierdza stanowisko SN wyrażone w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r., I PK 58/09. Zatem, zważywszy na brak podpisu pracodawcy lub osoby upoważnionej przyjmuje ono inną formę niż pisemna. Znajduje w tym miejscu zastosowanie art. 45. § 2 i 3 k.p. mówiący, iż w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.