Wygaśnięcie umowy o pracę

Zgodnie art. 63 Kodeksu pracy umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Różnica między rozwiązanie umowy a jej wygaśnięciem wynika z faktu, że do rozwiązania dochodzi na skutek czynności jednej lub obu stron stosunku pracy, do wygaśnięcia zaś może dojść bez woli stron, jedynie w związku z wystąpieniem określonego przepisami prawa zdarzenia.

Wygaśnięcie umowy w świetle ustawy.

Ma to miejsce przykładowo w następujących przypadkach:

  • z dniem śmierci pracownika,
  • z dniem śmierci pracodawcy (choć w tym wypadku istnieją wyjątki),
  • z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania,
  • spółdzielcza umowa o pracę wygasa z ustaniem członkostwa,
  • nauczycielski stosunek pracy wygasa z przyczyn określonych w art. 26 ustawy Karta Nauczyciela.