Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił powództwo o zwrot kwot wypłaconych w związku z wykonywaną umową zlecenia

Kolejny Klient Kancelarii został pozwany o zwrot kwot wypłaconych mu w związku z wykonywaną umową zlecenia. Zatrudniony był na stanowisku pracownik ochrony - konwojent oraz zawierał umowy zlecenia ze spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej, wykonując w ramach obydwu umów te same czynności konwojowania, ochrony i obsługi gotówki. Spółka powódka domagała się zwrotu 38 tys. zł otrzymanego wynagrodzenia jako nienależnego z tytułu umów zlecenia.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy oddalił powództwo Spółki.

Więcej informacji

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.


Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie oddalający powództwo o zwrot kwot wypłaconych w związku z wykonywaną umową zlecenia