Oddalenie kolejnego powództwa o zapłatę kwot wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Zapadł wyrok w sprawie kolejnego pracownika ochrony pozwanego o zapłatę kwot otrzymanych tytułem wynagrodzenia za umowy zlecenia. Klient Kancelarii zatrudniony do obsługi bankomatów i konwojowania pieniędzy na umowę o pracę i umowę zlecenie dla Spółek jednej grupy kapitałowej został pozwany o zwrot 59 tys. zł.

Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki przeciwko Klientowi.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie o zapłatę kwot wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia