Sprawy Sądowe

Zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Klient był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista do spraw kluczowych klientów w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca - Spółka rozwiązała z nim umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy uzasadniając to "ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych". Rozwiązanie umowy zostało uzasadnione między innymi narażeniem na niebezpieczeństwo interesów pracodawcy. Klient nie zgadzał się z uzasadnieniem, nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Pracodawca dotychczas nie zgłaszał żadnych uwag, oceniając wykonywane przez niego czynności bardzo wysoko. Kancelaria na zlecenie Klienta wniosła pozew do Sądu przeciwko Spółce o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i wydanie świadectwa pracy.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz powoda od strony pozwanej kwotę 7 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Dyscyplinarka - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.).

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie zasądzający odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia