Sąd Rejonowy w Bytomiu oddalił powództwo o bezpodstawne wzbogacenie

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny oddalił powództwo o bezpodstawne wzbogacenie wniesione przeciwko Klientowi Kancelarii. Spółka w pozwie wniosła o zasądzenie zwrotu kwot w wysokości 59 tys. zł, jakie wypłaciła w związku z wiążącą strony i wykonywaną umową zlecenia. Na mocy zawartej umowy zlecenia pozwany zobowiązał się do wykonywania czynności związanych z transportem wartości pieniężnych oraz obsługą bankomatów. Te same czynności Klient wykonywał będąc równocześnie zatrudnionym na umowę o pracę w siostrzanej Spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu orzekający oddalenie powództwa o bezpodstawne wzbogacenie