Sprawy Sądowe

Przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której odmówił Klientowi kancelarii prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Organ rentowy nie uznał prawa do rekompensaty z uwagi na brak udowodnienia 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. ZUS dokonując ustalenia uwzględnił jedynie 10 lat pracy na stanowisku montera sieci gazowej. Nie uwzględnione zostały natomiast okresy pracy Klienta w trzech Zakładach Pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony o łącznej długości 5 lat z powodu braku świadectw wykonywania prac w szczególnych warunkach. Razem z okresami zatrudnienia uznanymi przez organ rentowy za udowodnione jako praca w warunkach szczególnych, łączny okres wyniósłby ponad 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Klient z pomocą kancelarii odwołał się od niekorzystniej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W spornym okresie wnioskodawca pracował jako kierowca samochodu ciężarowego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie korzystając z bezpłatnego urlopu. Wykonywał prace, których zakres czynności spełnia kryteria pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, wymienionym w wykazie A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze w sytuacji utraty prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok przyznający prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego