Korzystne zakończenie sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej - wyrok z uzasadnieniem

Klienci kancelarii zostali pozwani przez członka rodziny, który chciał ustalić stan faktyczny posiadania praw do mieszkania. W przeszłości nieruchomość została przekazana przez powoda byłej żonie w formie darowizny. Z biegiem lat mieszkanie zostało przepisane na jednego z synów. Powód uważał umowę darowizny, która odbyła się za pośrednictwem spółdzielni za nieważną. W związku z tym podważał prawa klientów do mieszkania, złożonym pozwem wnosił o uznanie go wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku po rozpoznaniu sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej oddalił powództwo.

Więcej informacji

Więcej w temacie: Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i usunięcie niezgodności z księgi wieczystej.


Wyrok w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej

Sygn. akt I C ##/19

UZASADNIENIE

Powód #### #### w pozwie z dnia # maja 2019 roku domagał się wykreślenia #### #### z działu II księgi wieczystej nr ### prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych i wpisanie jako właściciela #### ####. Jako pozwanych powód wskazał #### #### i #### ####. Powód wywodził jak w uzasadnieniu pozwu (pozew k. 3-8 ).

Pozwana #### #### wniosła o oddalenie powództwa ( k. 120-121 odpowiedź na pozew ).

Pozwany #### #### nie zajął stanowiska.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Księga wieczysta nr ### w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzona jest dla nieruchomości lokalowej położonej w Świdniku przy ul. ### ##. Dział II ujawnia jako właściciela #### #### na podstawie umowy darowizny z dnia # listopada 2011 roku ( k. 20-27 odpis kw nr ### ).

#### #### darowała #### #### własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położone w Świdniku przy ul. ### ##. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku przekształciła powyższe własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położone w Świdniku przy ul. ### ## w odrębną własność lokalu oraz przeniosła własność na rzecz #### #### ( k. 3 - 7 umowa z dnia # listopada 2011 roku Rep. A Nr ##/2011 zawarta w aktach kw nr ### ).

Ustalając stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd oparł się na powołanych wyżej dowodach. Były to dokumenty znajdujące się w aktach sprawy oraz aktach księgi wieczystej ).

Sąd oparł się również na zgromadzonych w sprawie dokumentach, bowiem ich autentyczność nie budzi wątpliwości i nie była kwestionowana przez strony.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jako niezasadne podlega oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Powszechnie przyjmuje się, że niezgodność wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie może być usunięta w postępowaniu wieczystoksięgowym o dokonanie wpisu, lecz w postępowaniu wszczętym powództwem o usunięcie niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 maja 2003 r., Sygn. akt II CKN 109/01, Biul. SN 6/04, s. 42 ). Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ukwh w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Utrwalone jest orzecznictwo Sądu Najwyższego i poglądy piśmiennictwa, że w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu ( uchwała Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów, z dnia 18 maja 2010 r., III CZP 134/09, OSNC 2010/10/131, Prok.i Pr.-wkł. 2011/3/39, LEX nr 577301, Biul.SN 2010/5/8 ).

Powód nie wskazał na żadną z trzech przesłanek uzgodnienia księgi wieczystej.

Powód winien udowodnić ( art. 6 k.c. ), że wpis właściciela w dziale II jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, czego nie uczynił. Powód reprezentowany przez fachowego pełnomocnika nie wskazał na czym polega wadliwość wpisu #### ####.

W kwestii związania sądu w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem żądaniem pozwu (art. 321 § 1 k.p.c.) w orzecznictwie SN za słuszne należy przyjąć stanowisko zajął SN w wyroku z dnia 21 marca 2001 r., III CKN 1214/98 (OSNC 2001, nr 11, poz. 165), stwierdzając, że uwzględnienie powództwa z art. 10 może nastąpić tylko wówczas, gdy ustalony przez sąd rzeczywisty stan prawny okaże się tożsamy ze stanem objętym żądaniem pozwu. Dodatkowym argumentem na rzecz tego stanowiska jest okoliczność, że żaden przepis nie wyłącza stosowania art. 321 § 1 k.p.c. w tych sprawach, a objęcie nieograniczonej kognicji sądu ramami art. 321 § 1 k.p.c. prowadziłoby w istocie do wyrokowania o przedmiocie nieobjętym żądaniem, a więc wbrew zakazowi z tego przepisu.

Z przytoczonych powodów i na podstawie powołanych przepisów, a w szczególności art. 10 ust. 1 u.kw.h. Sąd Rejonowy orzekł, jak w sentencji wyroku.