Sąd Rejonowy w Lubartowie oddalił powództwo złożone przeciwko pracownikowi ochrony

Zakończyła się kolejna sprawa w której pozwanym był Klient kancelarii o zapłatę w związku z wykonywanymi umowami zlecenia, tym razem w Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Spółka Konsalnet Konwój, z którą Klient zawierał umowy zlecenia wniosła o zasądzenie od pozwanego 50 tys. zł. Przedmiotem tych umów zlecenia były czynności związane z konwojowaniem wartości pieniężnych, w tym ich ochrona, obsługa i serwisowanie bankomatów i innych urządzeń bankowych. Równocześnie pozwany zatrudniony był na umowę o pracę na stanowisku pracownika ochrony konwojenta. Wynagrodzenie było wypłacane z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia.

Sąd Rejonowy w Lubartowie po rozpoznaniu sprawy orzekł, że powództwo podlega oddaleniu w całości jako nieudowodnione.

Więcej informacji

Więcej w artykule: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.


Wyrok Sądu Rejonowego w Lubartowie oddalający powództwo złożone przeciwko pracownikowi ochrony