Sprawy Sądowe

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaną decyzją odmówił klientowi prawa do emerytury pomostowej uzasadniając, że na dzień 1 stycznia 2009 roku nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat oraz nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Do pracy wykonywanej w szczególnych warunkach ZUS nie zaliczył dziewiętnastoletniego okresu zatrudnienia, ponieważ zakład pracy nie potwierdził, że wnioskodawca wykonywał pracę wymienioną w załączniku o emeryturach pomostowych.

Klient korzystając z usług kancelarii odwołał się od decyzji organu rentowego domagając się jej zmiany i ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Wskazał że w nieuznanym okresie pracował w warunkach szczególnych jako aparatowy produktów nieorganicznych w Zakładach Chemicznych Permedia SA w Lublinie na wydziale przetwórstwa związków niklu gdzie zajmował się przerabianiem rudy odpadowej. W roku 2020 przez trzy miesiące klient był zatrudniony w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wykonując obowiązki jako salowy i za ten okres pracodawca wystawił świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Na podstawie zgromadzonych dowodów w postaci dokumentów i zeznań wnioskodawcy oraz zeznań świadków, bezpośrednich współpracowników wnioskodawcy w Zakładach Chemicznych Permedia SA w Lublinie Sąd ustalił, że odwołujący wykonywał prace w szczególnych warunkach przy produkcji związków niklu na stanowisku aparatowego produktów nieorganicznych oraz jako brygadzista przy dozorze w wydziale produkcji. W ocenie Sądu, wnioskodawca spełnił przesłanki ustawowe co do daty urodzenia, wieku, okresów składkowych i nieskładkowych oraz warunek co do wykonywania po dniu 31 grudnia 2008 roku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Sąd wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił klientowi prawo do emerytury pomostowej od dnia spełnienia wszelkich warunków określonych przepisami ustawy o emeryturach pomostowych.

Więcej informacji w artykule na BloguOkoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Spełnienie przesłanek prawa do emerytury pomostowej dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS a więc dopiero w toku postępowania przed Sądem.


Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury pomostowej