Rozwód bez orzekania o winie w sprawie o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego

Żona klienta złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem o jego winie wnioskując o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego, zmianę ustalonych wcześniej ugodą mediacyjną kontaktów z dziećmi oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki alimentów tytułem pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka.

W postępowaniu dowodowych kancelaria reprezentując klienta udowodniła, że u stron, którzy mieszkają oddzielnie i każde z nich prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, natomiast nie doszło do powyższej sytuacji z winy pozwanego.

Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny rozwiązał związek małżeński klienta przez rozwód bez orzekania o winie. Wydanym wyrokiem Sąd powierzył obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej, zobowiązał obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci oraz umorzył powództwo w zakresie roszczenia alimentacyjnego powódki od pozwanego.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje znajdują się w artykule: Prawo rodzinne: rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.


Wyrok rozwiązujący związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie - strona 1 Wyrok rozwiązujący związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie - strona 2