Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków ma prawo żądać, by sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Co to jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Zupełny rozkład pożycia oznacza niezmienne zerwanie więzi łączących małżonków, które możemy podzielić na:

  • więź duchową (uczuciową), czyli wzajemną miłość małżonków, której przejawami jest wzajemny szacunek, lojalność i gotowość uwzględniania osobistych potrzeb drugiego małżonka,
  • fizyczną, czyli utrzymywanie przez małżonków stosunków fizycznych,
  • gospodarczą i ekonomiczną polegającej na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w tym również wspólnego zamieszkiwania.

Rozkład pożycia staje się zupełny dopiero wtedy, gdy zerwaniu uległy wszystkie wymienione więzi łączące małżonków. Rozkład pożycia nie jest zdarzeniem jednorazowym, to proces rozciągnięty w czasie. Trwałość rozkładu pożycia jest oceniana przez sąd z uwzględnieniem prognozy co do przyszłości związku małżeńskiego. Oprócz przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia duże znacznie przy stwierdzeniu trwałości rozkładu ma czas pozostawania w stanie zaniku więzi małżeńskich. O trwałym rozkładzie pożycia możemy mówić np. w sytuacji gdy małżonkowie pozostają już w nowych związkach małżeńskich, tym bardziej, jeżeli w tych związkach narodziły się dzieci.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Ustawodawca stanowi, że pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Brak jest definicji kodeksowej pojęcia „dobra dziecka”. Sąd zatem będzie oceniał dany stan faktyczny. W praktyce występują bowiem sytuacje, gdy relacje pomiędzy małżonkami mają negatywny wpływ na życie dziecka, np. uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. W takim przypadku, nawet gdy dziecko jest bardzo silnie związane z obojgiem rodziców to orzeczenie rozwodu będzie wręcz zgodne z dobrem dziecka,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

Do jakiego sądu wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy wnieść do właściwego sądu okręgowego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli któreś z małżonków jeszcze w danym okręgu stale przebywa. W sytuacji gdy każdy z małżonków mieszka już w innym miejscu, właściwym sądem do złożenia pozwu o rozwód będzie sąd okręgowy, w którego okręgu miejsce zamieszkania ma osoba pozywana.

Ile kosztuje rozwód?

Wraz ze złożeniem pozwu do sądu okręgowego konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. Stałą opłatę w wysokości 600 złotych dokonuje osoba wnosząca o rozwód (tzw. powód). Niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach, w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych została przewidziana instytucja wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.


Przykładowe wyroki w prowadzonych przez kancelarię sprawach rozwodowych: