Prawo rodzinne

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Aby w ogóle mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia należy się zastanowić, co to w ogóle jest.

Co to jest zupełny i trwały rozkład pożycia?

    Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie więzi łączącej małżonków, a mianowicie więzi:
  • duchowej (uczuciowej), czyli wzajemnej miłości małżonków, której przejawami jest wzajemny szacunek, lojalność, gotowość uwzględniania osobistych potrzeb drugiego małżonka,
  • fizycznej, tj. utrzymywanie przez małżonków stosunków fizycznych,
  • gospodarczej polegającej na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w tym również wspólnego zamieszkiwania.

Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wymienione więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym. W zakresie stwierdzenia przez sąd trwałości rozkładu pożycia, należy zawsze mieć na uwadze prognozę co do przyszłości związku małżeńskiego. W doktrynie podkreśla się, że rozkład ma charakter trwały, jeżeli małżonkowie pozostają w nowych związkach małżeńskich, a tym bardziej, jeśli w tych związkach narodziły się dzieci.

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

    Ustawodawca stanowi, że pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:
  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Brak jest definicji kodeksowej pojęcia „dobra dziecka”. Sąd zatem będzie oceniał dany stan faktyczny. W praktyce występują bowiem sytuacje, gdy relacje pomiędzy małżonkami mają negatywny wpływ na życie dziecka, np. uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. W takim przypadku, nawet gdy dziecko jest bardzo silnie związane z obojgiem rodziców to orzeczenie rozwodu będzie wręcz zgodne z dobrem dziecka,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

Jaki Sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy? Ile kosztuje rozwód?

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa.

Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej - czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym.

Poza tym wraz ze złożeniem pozwu do sądu okręgowego konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. Opłaty w wysokości 600 złotych dokonuje osoba wnosząca o rozwód (tzw. powód). Niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach, w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych została przewidziana instytucja wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Przykładowy wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie sądowej dot. rozwiązania przez rozwód małżeństwa pozwanego Klienta bez orzekania o winie