Wyrok zasądzający 255 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Sukcesem zakończyła się kolejna sprawa z powództwa pracowników ochrony, tym razem pracujących dla Spółki Impel Cash Solutions, którym sąd przyznał łącznie 255 tys. zł tytułem wynagrodzenia za nadgodziny. Pięciu klientów w złożonym do sądu pracy pozwie przeciwko pracodawcy domagało się zasądzenia na ich rzecz zapłaty należności za niewypłacone w latach 2017-2019 wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Powodowie byli zatrudnieni na stanowisku: spedytor - serwisant, w pełnym wymiarze czasu pracy, świadcząc swoją pracę na terenie województwa lubelskiego. Jednocześnie zawierali z podmiotami powiązanymi kapitałowo z pracodawcą umowy zlecenia, na podstawie których świadczyli analogiczną pracę co przy umowie o pracę. W ramach obydwu umów pracownicy wykonywali w trakcie całego dnia pracy takie same czynności w tym samym wyposażeniu bez jakichkolwiek różnic pomiędzy usługami świadczonymi na rzecz obu podmiotów. Nie sposób było odróżnić, które z wykonywanych czynności wykonywali w ramach stosunku pracy, a które w ramach zlecenia.

Rzeczywiste godziny pracy powodów świadczone zarówno na podstawie umowy o pracę i umów zlecenia regularnie przekraczały ustalone przez przepisy prawa normy czasu pracy. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz klientów łącznie 255 185,54 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej tematyce znajdę Państwo w artykułach: Nadgodziny w związku z zleceniem pracowników ochrony.


 - strona 1 Wyrok - strona 2 Wyrok - strona 3 Wyrok - strona 4