Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi remontowe

Na zlecenie klienta kancelaria złożyła pozew o wydanie nakazu zapłaty i zasądzenie od pozwanego kwoty ponad 11 tys. zł tytułem zapłaty wraz z odsetkami za opóźnienie. Klient na rzecz pozwanego świadczył usługę remontu mieszkania oraz dowozu materiałów, za którą wystawił fakturę na kwotę 21 tys. zł.

Pozwany uiścił jedynie kwotę w wysokości 10 tys. zł, nie regulując w całości wynagrodzenia określonego w umowie, mimo że wszystkie zlecenia zostały przez klienta należycie wykonane. Do pozwanego zostało uprzednio wystosowane wezwanie do dobrowolnej zapłaty kwoty wynagrodzenia. Pomimo upływu terminu płatności, należne powodowi świadczenie pieniężne nie zostało spełnione w całości.

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący pozwanemu zapłatę zobowiązania.

Więcej informacji

Więcej informacji dot. nakazu zapłaty w temacie: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.


Nakaz zapłaty za wykonane usługi remontowe wydany przez sąd w postępowaniu upominawczym