Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Do Kancelarii Radcy Prawnego Daniela Paul zgłosiła się Pani Katarzyna, która kilka miesięcy wcześniej, pożyczyła bliskiej osobie ponad osiemnaście tysięcy złotych. Pożyczka został zawarta w formie pisemnej. Niestety dług nie został zwrócony w terminie, pomimo licznych wezwań do zwrotu świadczenia pieniężnego. W imieniu naszej klientki złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Opolu Lubelskim, I Wydział Cywilny. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazując dłużnikowi (pozwanemu), zwrócenie długu w całości.

Kiedy może być wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Obrazek na blogu w artykule na temat nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty jest to rodzaj orzeczenia sądowego, wydawany przez sąd lub referendarza sądowego na tzw. posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron (powoda, pozwanego), w przypadku gdy strona dochodzi świadczenia pieniężnego. Nakaz zapłaty może zostać wydany np. kiedy nie zapłacisz rachunków za czynsz, prąd, gaz, telefon, telewizję, nie opłacisz rat kredytu/pożyczki.

Jakie skutki dla pozwanego powoduje nakaz zapłaty wydany postępowaniu upominawczym?

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej? Jeżeli zgadzasz się roszczeniem strony powodowej to masz dwa tygodnie od dnia odebrania korespondencji z sądu do uregulowania należności – o czym zostałeś przez sąd pouczony w treści nakazu.

Pieniądze należy wpłacić stronie, która wygrała sprawę. Jeżeli nie znasz danych adresowych lub numeru rachunku swojego wierzyciela, to należy się z nim skontaktować i poprosić o ich udostępnienie.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Tak jak większość pism sądowych, również sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem terminowym. Należy go wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty w terminie 2 tygodni od doręczenia.

UwagaWażne!

Odbierając nakaz zapłaty przysłany z sądu odnotuj datę odbioru. Najlepiej zapisz sobie datę na kopercie albo na nakazie zapłaty.

Jeśli więc dłużnik nie zgadza się z całością egzekwowanej należności, a nie tylko z częścią, powinien to w sprzeciwie wyraźnie zaznaczyć. By sprzeciw odniósł jak najlepszy skutek, należy wskazać w jego treści dowody na niesłuszność nakazu zapłaty.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, wówczas uznaje się, że nakaz zapłaty w ogóle nie został wydany, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Co się stanie jeśli nie zareagujesz na list polecony z sądu z nakazem zapłaty?

List polecony z sądu (nakazu zapłaty) często powoduje zaskoczenie u adresata, a czasem nawet i wzbudza strach. Wiele Polaków, decyduje się nie odbierać w ogóle takiej przesyłki. Uważają, że jeśli nie odbiorą nakazu zapłaty, to oznacza to, że nakaz nie został im doręczony i nic im nie grozi. Nic jednak bardziej mylnego.

Nieodebranie sądowego nakazu zapłaty skutkuje tym, że po 14-stu dniach jego przechowywania, poczta zwraca przesyłkę z nakazem sądowi.

W takim przypadku sąd zawiadamia stronę, która wszczęła postępowanie o tym, iż przesyłka nie została dostarczona oraz zobowiązuje ją do doręczenia przesyłki przez komornika sądowego. Powód może zwrócić się do komornika o doręczenie nakazu zapłaty pozwanemu. Jeśli przesyłki od komornika również nie odbierzesz, wówczas nastąpi tzw. fikcja doręczenia, w wyniku czego nakaz zapłaty się uprawomocni i sprawę będzie można skierować do egzekucji komorniczej. Nakaz zapłaty wydany w opisanej sprawie zamieszczaliśmy w dziale Wygrane sprawy w temacie Nakaz sądowy w postępowaniu upominawczym zobowiązujący do zwrócenia długu w całości.

Autor: Radca prawny Joanna Król