Wygrany proces o przywrócenie Dyrektora do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy

Wyrok w niniejszej sprawie dotyczył uznania za bezskuteczne wypowiedzenia stosunku pracy. Klient pełniący funkcję Dyrektora wniósł pozew przeciwko pracodawcy, firmie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie, w następstwie rozwiązania z nim umowy o pracę. Rozwiązanie umowy nastąpiło z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym jako przyczynę wskazano utratę zaufania do pracownika. Powód twierdził, że zwolnienie było niesprawiedliwe i dokonano go bez wyjaśnienia zarzutów, które miałyby uzasadniać utratę zaufania.

Klient domagał się przywrócenia do pracy, argumentując, że jego zwolnienie było bezpodstawne i nie przedstawiono mu konkretnych zarzutów. Pracodawca bronił swojej decyzji, twierdził, że zwolnienie było uzasadnione, wskazując na utratę zaufania do pracownika z powodu rzekomych zaniedbań w nadzorze zakupów, gospodarki magazynowej i zarządzania flotą pojazdów.

Sąd po rozpatrzeniu dowodów i zeznań orzekł na korzyść powoda. Uznał, że firma nie przedstawiła konkretnych i zrozumiałych przyczyn zwolnienia, co naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. w rezultacie, Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, uznając wypowiedzenie za niezgodne z prawem, zasądził również na rzecz powoda wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Szczegółowy opis sprawy znajduje się w uzasadnieniu wyroku umieszczonym poniżej.


Wyrok w sprawie o przywrócenie Dyrektora do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy

Sygn. akt VII P ##/21

Uzasadnienie

Pozwem z dnia # października 2021 roku skierowanym przeciwko PGE Dystrybucja Spółce Akcyjnej Oddział w Lublinie, powód #### #### za pośrednictwem swojego pełnomocnika wniósł uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego w dniu # września 2021 roku i przywrócenie go do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Ponadto domagał się zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że jest zatrudniony u pozwanego począwszy od dnia # #### ## roku na czas nieokreślony ostatnio na stanowisku dyrektora #### Lublin PGE Dystrybucja S.A. w dniu # października powodowi zostało złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 32 § 1 i 2 w zw. z art. 36 § 1 pkt 3 k.p. z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę pracodawca wskazał utratę zaufania do pracownika. Powód podkreślił, że pozwany w żaden sposób nie wyjaśnił, na czym polegały zarzucane mu uchybienia, które miały doprowadzić do utraty zaufania. Przed złożeniem mu wypowiedzenia nikt nie sygnalizował, że wobec jego pracy są jakiekolwiek zastrzeżenia. Powyższe dałoby mu możliwość nie tylko zrozumienia na czym polegały formułowane zarzuty, ale także możliwość wyjaśnienia poszczególnych kwestii. Powód podkreślił, że w istocie nie rozumie stawianych mu zarzutów. Zaznaczył też, że jest pracownikiem wyłącznie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie, zaś łączący go stosunek pracy z PGE Dystrybucja S.A. jako oddzielnym pracodawcą został rozwiązany we #### ## roku na mocy porozumienia stron. Dlatego niezrozumiałe jest dla niego zarzucanie rzekomych nieprawidłowości w ramach funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. (pozew k. 2-10).

W odpowiedzi na pozew pozwany PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów postępowania, w tym wynagrodzenia radcy prawnego, według norm przepisanych.

Pozwany wskazał, że powód jako dyrektor #### był podległy bezpośrednio #### pozwanego. Do jego zasadniczych obowiązków należało ######. Powód ponosił przy tym odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji, jak również za niepodjęcie decyzji w sytuacji tego wymagającej. Dodatkowo w zakładzie pracy obowiązuje zasada osobistej odpowiedzialności w zakresie przydzielonych zgodnie z funkcją zadań. Delegowanie uprawnień nie zwalniało zatem powoda z odpowiedzialności za działania podległej mu jednostki. Pozwany zaznaczył, że jako Oddział jest jednostką PGE Dystrybucja S.A., zaś oddziały spółki są związane regulaminem organizacyjnym PGE Dystrybucja S.A. oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi. Podstawą przy tym wypowiedzenia umowy o pracę powoda nie była okoliczność związana z bezpośrednim naruszeniem przez niego obowiązków pracowniczych, a z niewłaściwym nadzorem działalności podlegających mu Wydziałów. w wyniku przeprowadzonych audytów okazało się, że Wydziały, które podlegały powodowi dopuszczały się nieprawidłowości w zakresie realizacji swoich zadań. Powyższe zaś obarczało odpowiedzialnością powoda jako dyrektora ####. Błędy i nieścisłości pojawiały się przy tym w niemalże każdym Wydziale, którym kierował powód. Jednocześnie pozwany zaznaczył, że #### #### zajmował wysokie stanowisko kierownicze, z którym związana była bardzo szeroka odpowiedzialność. Jeżeli więc Wydziały pracowały nieprawidłowo, to obciążało to powoda, który nie zapewniał odpowiedniego nadzoru i nie kontrolował podległych jednostek. w związku z tym pracodawca miał podstawy do utraty zaufania (odpowiedź na pozew k. 72-79).

W toku postępowania strony podtrzymały zajęte w sprawie stanowiska. Powód ostatecznie przy tym wnosił o przywrócenie do pracy oraz zasądzenie jednomiesięcznego wynagrodzenia, a także kosztów postępowania. Jednocześnie podtrzymał argumentację, że pozwany nie wskazał konkretnej i zrozumiał przyczyny wypowiedzenia. Redakcja bowiem wskazanych przyczyn była tak zawiła i niejasna, że trudno wnioskować czego w rzeczywistości dotyczyły przyczyny (protokół rozprawy k. 550-553, por. pismo procesowe powoda k. 602-629).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód #### #### został zatrudniony w PGE Dystrybucja Spółce Akcyjnej Oddział w Lublinie (z uwzględnieniem poprzedników prawnych) z dniem # #### ## roku początkowo na czas określony, a następnie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. w toku zatrudnienia zajmował stanowiska:####, ####, ####, z czasem obejmując kolejne stanowiska kierownicze w poszczególnych wydziałach pracodawcy oraz zastępcy dyrektora ####.

Z uwagi na duże zaangażowanie w pracę oraz jej dotychczasowe efekty, od dnia # #### ## roku powód zatrudniony został na stanowisku dyrektora #### Oddziału Lublin PGE Dystrybucja. Miesięczne wynagrodzenie powoda liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy stanowiła kwota ### zł (bezsporne; umowy o pracę z aneksami – część B akt osobowych powoda, zaświadczenie k. 71, wniosek Dyrektora Generalnego k. 86-86v).

Do zakresu obowiązków powoda na ostatnio zajmowany stanowisku poza obowiązkami wynikającymi z kodeksu pracy w tym rzetelnego, efektywnego i sumiennego wykonywania pracy, należało: ######, a w szczególności nadzór nad:
######

Powód odpowiedzialny był za terminowe i jakościowo dobre wykonywanie zadań, znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych (…) oraz skutki podejmowanych decyzji, jak też za niepodjęcie decyzji w sytuacji tego wymagającej. Uprawniony był przy tym m.in. do nadzorowania, kontrolowania i koordynowania w rejonach/jednostkach zagadnień będących w zakresie #### i wydawania poleceń służbowych pracownikom tego Departamentu. Bezpośrednim przełożonym powoda był #### PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, a w przypadku jego nieobecności zastępca #### PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin (zakres czynności k. 103 część B akt osobowych powoda).

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa substytucyjnego przez #### PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin #### #### został umocowany do jednoosobowego składania oświadczeń woli w ograniczonym zakresie do czynności związanych z zakresem działania podległych jednostek i komórek organizacyjnych w tym: ######. Pełnomocnik miał przy tym prawo powoływać dalszych pełnomocników w zakresie obejmującym całość lub część jego umocowania (pełnomocnictwa k. 295, 295).

Przełożeni #### #### z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie nigdy nie formułowali wobec niego jakichkolwiek zastrzeżeń czy uwag do jego pracy i sposobu realizacji nałożonych obowiązków. Powód nigdy nie był karany porządkowo, a za swoją pracę otrzymywał nagrody.

Jednocześnie będąc zatrudnionym w pozwanym zakładzie pracy tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie, #### #### pozostawał od #### roku w zatrudnieniu w  wymiarze ¼ etatu w PGE Dystrybucja Spółce Akcyjnej Centrala na stanowisku dyrektora ####.

Również świadcząc pracę w ramach tego stosunku pracy, powodowi nigdy nie przedstawiono żadnych uwag czy zarzutów w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych. Ostatecznie umowa przedmiotowa uległa rozwiązaniu z dniem # #### ## roku w trybie porozumienia stron.

Od dnia # #### ## roku powód był czasowo niezdolny do pracy i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do pracy w PGE S.A. Dystrybucja Oddział w Lublinie powrócił z dniem # #### ## roku (częściowo bezsporne, zeznania świadka #### #### 559v-563v, świadka #### #### k. 569v-571, świadka #### #### k. 584v-586, świadka #### #### k. 666v-668, zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v).

W pozwanym Oddziale obowiązuje regulamin organizacyjny. Zgodnie z przedmiotową regulacją wewnętrzną Oddziałem PGE Dystrybucja w Lublinie kieruje #### Oddziału przy pomocy podległego mu bezpośrednio Zastępcy, Dyrektorów Departamentów oraz Dyrektorów i Kierowników Wydziałów, a także osób na stanowiskach samodzielnych. Jednostkami organizacyjnymi podległymi bezpośrednio Dyrektorom Departamentów kierują osoby w randze kierownika Wydziału, Działu lub Sekcji (…). w ramach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin funkcjonują departamenty, biura, wydziały, działy, sekcje i rejony energetyczne.

Do zakresu obowiązków kadry kierowniczej należy m.in. ######.

Do zadań #### należy ######.

W ramach kierowanego przez #### #### #### funkcjonują: ######. Poszczególnymi wydziałami kierują kierownicy.

Do zadań ######.

Do zadań ######.

Do zadań ######.

Do zadań ######.

Do zadań ######.

W pozwany oddziale funkcjonuje również Wydział ######.

Ponadto w ramach oddziału PGE Dystrybucja Lublin funkcjonuje również ######.

Do zadań CSW należy ###### (por. regulaminy organizacyjne PGE Dystrybucja S.A. k. 87-191, zeznania świadka #### #### k. 559v-563v, świadka #### #### k. 584v-586, świadka #### #### k. 590-591, zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v).

W PGE Dystrybucja S.A. obowiązywała od kwietnia 2020 roku „Procedura zakupów PGE Dystrybucja S.A.” nr ###. Celem regulacji było określenie standardów w procesie planowania i dokonywania zakupów. Procedury nie stosowało się przy tym m.in. do zakupu towarów i usług o wartości szacunkowej równej lub poniżej 6000 zł netto. Zgodnie z zasadami dokonywania zakupów uproszczonych Wydział Zamówień był zobowiązany do rejestrowania zakupów w Rejestrze zakupów z wyłączeniem m.in. zakupów o wartości poniżej 6000 zł. Jednostki organizacyjne realizujące zakupy do 6000 zł zobowiązane zostały do sporządzania zbiorczych zestawień z dokonanych zakupów i przedstawiania ich #### #### Oddziału do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (Procedura zakupów z załącznikami k. 213-259).

Jednocześnie Poleceniem służbowym nr ### z dnia 14 czerwca 2017 roku #### #### PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie wprowadził do stosowania od dnia 14 czerwca 2017 roku Instrukcję dokonywania zakupów przez CSW Energetyk w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.

Natomiast zgodnie z Poleceniem Służbowym nr ## z dnia 1 czerwca 2017 roku #### #### PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie wprowadzono „Zasady funkcjonowania CSW Nałęczów w zakresie dokumentów finansowo – księgowych”. Nadzór nad realizacją polecenia powierzono Dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno – Finansowego.

Zgodnie z Instrukcją dokonywania zakupów (…), zakupy środków spożywczych oraz innych dostaw i usług na bieżące potrzeby, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania CSW Energetyk (w tym artykułów szybko psujących się) mogły być dokonywane samodzielnie przez CSW Energetyk bez konieczności stosowania procedury zakupów PGE Dystrybucja S.A.” lub „instrukcji dokonywania zakupów o wartości do 50000 zł”. CSW Energetyk zobowiązany został do sporządzania zbiorczych zestawień z dokonanych zakupów i przedstawiania ich #### #### Oddziału Lublin do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Z kolei w zatwierdzonej w dniu 29 listopada 2019 roku Procedury określającej zasady świadczenia i dokumentowania usług i dostaw wewnętrznych przez Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Energetyk” oraz Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy „Złote Brzozy”, wynikało że CSW Energetyk oraz OKS Złote Brzozy świadczyć miały usługi wewnętrzne na rzecz komórek organizacyjnych PGE Dystrybucja S.A. oraz realizować dostawy artykułów spożywczych i pozostałych materiałów na zlecenia Zarządu w Centrali Spółki lub DGO/ZDGO w Oddziałach. Pracownik Departamentu Organizacyjno – Prawnego/ Wydziału Organizacyjno – Prawnego lub Biura Komunikacji zamawiał dostawy artykułów spożywczych i pozostałych materiałów na potrzeby Zarządu w Centrali Spółki i DGO/ZDGO w Oddziałach.

Obszar działalności Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego Energetyk w Nałęczowie nie podlegał nigdy #### #### PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie. Zakupy w tym zakresie realizował kierownik Centrum lub zarządca bezpośrednio podległy Dyrektorowi Generalnemu PGE Dystrybucja Oddział Lublin. Zakupów na rzecz na rzecz PGE Dystrybucja A.A. oraz sekretariatu Dyrektora Generalnego Oddziału w Lublinie dokonywali z kolei tylko pracownicy Departamentu Organizacyjno – Prawnego (…) za pośrednictwem CSW Energetyk. Powód dokonywał zatwierdzenia faktur zakupowych przedstawionych przez CSW Energetyk tylko wyjątkowo, w ściśle określonych sytuacjach np.: w czasie nieobecności kierownika CSW Energetyk spowodowanej urlopem lub zwolnieniem lekarskim, nigdy przy tym nie zatwierdzał zakupów dokonywanych na rzecz m.in. sekretariatu Dyrektora Generalnego Oddziału w Lublinie.

Dodatkowo system SAP (tj. system elektronicznego obiegu dokumentów) był tak skonfigurowany, że nie pozwalał mu na zatwierdzanie faktur na kwoty opiewające powyżej 6000 zł. Faktury przekraczające powyższą kwotę były kierowane bądź bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Oddziału, bądź do Departamentu Ekonomiczno – Finansowego Oddziału. To Dyrektor Generalny lub Departament Ekonomiczno – Finansowy monitorował i nadzorował wszystkie koszty przedstawiane przez CSW Energetyk w zestawieniach (polecenie służbowe nr 15/2017, polecenie służbowe nr 16/2017, instrukcja dokonywania zakupów, procedura określająca zasady świadczenia i dokumentowania usług (…) k. 630-635v, zeznania świadka #### #### k. 559v-563v, świadka #### #### k. 584v-586, świadka #### #### k. 590-591, zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v ).

Na przełomie 2018 i 2019 roku w GK PGE przeprowadzony został audyt procesu modyfikacji i rozliczania zamówień w GK PGE w zakresie dokonania analizy posiadanych pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki przez osoby realizujące czynności starszego branżysty w SAP MM (…). Badanie obejmowało zakupy realizowane w module MM systemu SAP i wykazało, że konstrukcja ról użytkowników w tym module (dotyczyło to branżystów i starszych branżystów) oraz przypisanych do nich uprawnień nie zapewnia rozdzielenia funkcji i odpowiedzialności poszczególnych uczestników tego procesu określonego w regulacji wewnętrznej. Do zatwierdzania zamówień nie przewidziano bowiem weryfikacji czy użytkownik, którego dotyczył wniosek o nadanie uprawnień posiadał pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki. Brak zaś takiej weryfikacji mógł generować ryzyko zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki przez nieumocowane osoby. w audycie zarekomendowano Departamentowi ICT w porozumieniu z Departamentem Logistyki PGE Dystrybucja S.A. dokonanie analizy posiadanych pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki przez osoby realizujące czynności starszego branżysty w SAP MM oraz w przypadku braku takich pełnomocnictw odpowiednie ich uzupełnienie lub dostosowanie oraz zapewnienie obowiązku weryfikacji w procesie nadawania uprawnień w systemie SAP (…). Punkty 3 i 9 zaleceń skierowane były do dyrektora #### #### PGE Oddział w Łodzi. w Oddziale PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie audyt nie wykazał nieprawidłowości. Problem przy tym udzielania pełnomocnictw praktycznie nie istniał w Oddziale PGE Dystrybucja w Lublinie, gdyż wszelkie zapotrzebowania i zamówienia zatwierdzał powód bądź kierownik Wydziału Zaopatrzenia, który takie pełnomocnictwo od powoda otrzymał. Tym samym w Oddziale zapotrzebowania na materiały były generowane z systemu i w formie papierowej zatwierdzane przez powoda zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem nadanym przez Dyrektora Generalnego Oddziału. Powód poza kierownikiem Wydziału Zaopatrzenia nie udzielał dalszych pełnomocnictw do zatwierdzania zamówień w systemie SAP. w audycie z kolei założono, że po uzyskaniu takiego pełnomocnictwa, branżysta mógł samodzielnie dokonać zatwierdzenia w systemie.

Jednocześnie powód jako dyrektor #### #### w Oddziale Lublin był tzw. właścicielem biznesowym w Oddziale w zakresie modułu „elektroniczny obieg dokumentów” oraz „obieg faktur zakupowych” i zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zarządzania systemem SAP mógł weryfikować i akceptować wnioski o modyfikację uprawnień dla użytkowników końcowych w SAP.

W maju 2019 roku odbyło się spotkanie wewnętrzne w sprawie wdrożenia rekomendacji wskazanych w audycie. w spotkaniu uczestniczył #### #### – Dyrektor Biura Administracji PGE Dystrybucja S.A., #### #### – Dyrektor Departamentu Logistyki, #### #### – Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego, #### #### – Główny Koordynator ERP z Departamentu ICT, #### #### – Koordynator systemu ERP z Departamentu ICT, a także #### #### Dyrektor Biura Audytu, #### #### - Ogrodnik i #### #### z Biura Audytu. w toku spotkania omówiono stan wdrożenia rekomendacji, bieżące wątpliwości i przeszkody oraz zagrożenia organizacyjne związane z usunięciem zdiagnozowanych przez audyt niezgodności w szczególności w zakresie posiadanych pełnomocnictw przez osoby zatwierdzające zamówienia w systemie SAP MM. Ustalenia audytu przede wszystkim w części dotyczącej pełnomocnictw, nie spotkały się przy tym, z pozytywnym przyjęciem przez część kadry kierowniczej w tym m.in. dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego. Część kadry zarządzającej uważała, że niektóre rekomendacje mogą jedynie utrudniać działalność poszczególnych jednostek. Ostatecznie mimo skierowania zapotrzebowania na jednolity wzór pełnomocnictwa dla całej spółki, Departament Organizacyjno – Prawny PGE Dystrybucja S.A. takiego wzoru pełnomocnictwa nie stworzył. Ówczesny Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego podtrzymał krytyczną ocenę co do rekomendacji w zakresie wydawania imiennych pełnomocnictw dla branżystów. Uważał przy tym, że stanowisko audytorów było błędne. Dział Prawny podkreślał jednocześnie, że osobą kompetentną do udzielania tego rodzaju pełnomocnictw byłby ewentualnie wyłącznie dyrektor generalny danego oddziału Spółki (zarządzenie nr 13/16 wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. k. 325-328, procedura zarządzania systemem SAP k. 329-335, audyt k. 297-322, k. 651- 653, notatka ze spotkania k. 324, zeznania świadka #### #### k. 559v-563v, świadka #### #### k. 568v-569v, świadka #### #### k. 569v-571, świadka #### #### k. 584v-586, świadka #### #### k. 586-589v, zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v).

Z kolei audyt gospodarki zapasami w PGE Dystrybucja S.A. w zakresie części zamiennych, urządzeń i materiałów – z uwzględnieniem gospodarowania materiałami i urządzeniami nieprzydatnymi i wycofanymi z użytkowania z września 2019 roku wykazał, że Spółka nie materializuje dokonywanej oceny stanu technicznego zdemontowanych transformatorów, a praktyka stosowana w Oddziałach jest rozbieżna. w badaniu wykazano, że nie ma jednolitej organizacji i ustandaryzowanego dokumentu kwalifikacji, w tym stwierdzającego stan techniczny oraz wartość użytkową transformatora. Transformatory z kolei pochodzące z demontażu, które mogły zostać zakwalifikowane jako złom były niezasadnie przechowywane w magazynach do czasu ich pełnej amortyzacji księgowej. Stwierdzono wówczas, że w Oddziale PGE Dystrybucja w Lublinie przyjęto w grudniu 2018 roku do ewidencji środków trwałych nowe niezainstalowane na sieci transformatory, które zostały uznane jako tzw. rezerwa eksploatacyjna. Wskazano przy tym, że takie działanie tworzy ryzyko, co do poprawności naliczania amortyzacji (…) (audyt k. 336-357).

Zgodnie z zaleceniami końcowymi audytu, Departamentowi Sieci w porozumieniu z Biurem Administracji rekomendowano wprowadzenie do dnia 30 stycznia 2020 roku jednolitej, efektywnej polityki w zakresie kwalifikacji, ewidencji oraz gospodarki materiałami i urządzeniami pochodzącymi z demontażu i nadającymi się do ponownego wykorzystania, m.in. w zakresie transformatorów. Poszczególne rekomendacje otrzymały wówczas także inne departamenty PGE Dystrybucja S.A. m.in. Biuro Administracji w porozumieniu z Departamentem Sieci, Departamentem ICT oraz oddziałami Spółki w zakresie wprowadzenia spójnych regulacji odnośnie gospodarki magazynowej oraz Departament ICT w porozumieniu z Biurem Administracji w zakresie wprowadzenia zmian technicznych uniemożliwiających dokonanie zmiany jednostek przeliczeniowych materiałów przez bieżących użytkowników systemu SAP (…), korekty mogły być wykonywane tylko przez koordynatorów SAP lub inne wskazane osoby.

Jednocześnie wydanie wytycznych w zakresie poprawności przyjęcia na majątek środków trwałych nowych transformatorów, w tym nazwanych jako rezerwa eksploatacyjna powierzono Departamentowi Sieci (w zakresie poprawności kwalifikacji jako środek trwały na dokumencie OT), Departamentowi Rachunkowości (w zakresie doprowadzenia do stanu zgodności z przepisami) w porozumieniu z Biurem Administracji, Departamenty te miały wydać wytyczne w zakresie poprawności i spójności procesu gospodarki transformatorami na etapie od zejścia urządzeń z zapasów (wydania z magazynu) do wprowadzenia na ewidencję środków trwałych i rozpoczęcia amortyzacji (audyt i rekomendacje k. 336-357, k. 654-656).

Poleceniem służbowym nr 97 z dnia 28 sierpnia 2012 roku zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin wprowadził wytyczne gospodarki transformatorami w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Nadzór nad realizacją polecenia powierzono Dyrektorowi Departamentu Eksploatacji i Rozwoju. Powód jako dyrektor #### ### był jedynie zobligowany do przyjęcia transformatorów do magazynu, niemniej jednak nie zamawiał nigdy transformatorów i nie podejmował decyzji w sprawach ich amortyzacji (polecenie k. 650, zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v, zeznania świadka #### #### k. 559v-563v).

W dniu 1 września 2020 roku Departament Compilance w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we współpracy z Koordynatorem Compilance PGE Dystrybucja S.A. oraz Kierownikiem Wydziału Organizacyjno – Prawnego przedstawił wnioski z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie niezgodności w PGE Dystrybucja S.A., prowadzonego na podstawie pisma Prezesa Zarządu nr L Oz, 5221/ NC/ 2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku. Postępowanie dotyczyło przede wszystkim podejrzenia działania na szkodę spółki przez Mistrza Posterunku Energetycznego w Kraśniku oraz pracowników PGE Dystrybucja S.A. zatrudnionych w magazynach w Oddziale Lublin, w postaci wykorzystywania materiałów magazynowych, będących własnością PGE Dystrybucja S.A. na cele prywatne. Postępowanie dotyczyło także nieprawidłowości w dokumentacji procesu rozchodu materiałów magazynowych, a także braku dokumentacji w zakresie likwidacji magazynu RE Radzyń Podlaski. w ocenie badającego sprawę Departamentu Compilance PGE S.A., nie było możliwości potwierdzenia lub wykluczenia nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu (w tym w zakresie wykorzystywania materiałów magazynowych w Oddziale Lublin). Departament zaznaczył, że biorąc pod uwagę stosowane praktyki w całej Spółce, zidentyfikowano ryzyko wystąpienia nadużyć. Ewentualne zaś nieprawidłowości mogłyby wynikać ze sposoby ewidencji kart zleceń, ze względu na brak ich rejestracji w systemie, zatwierdzania wielu etapów realizacji zleceń/robót przez jedną osobę i praktykę braku wprowadzania zwrotów. z kolei w zakresie nieprawidłowości w dokumentacji procesu rozchodu materiałów magazynowych w RE Radzyń Podlaski, Departament podkreślił, że rozwiązania organizacyjne obowiązujące w Spółce PGE Dystrybucja S.A. nie są wystarczające do zminimalizowania ryzyka nadużyć w zakresie nieprawidłowości dotyczących rozporządzania mieniem znajdującym się w magazynach. Pracownicy Departamentu podczas analizy procesu inwentaryzacji wskazali kilka możliwych luk w systemie, które wiązały się z ryzykiem występowania nadużyć oraz scenariuszy hipotetycznych nieprawidłowych działań.

Departament Compilance PGE S.A. rekomendował w związku z powyższym podjęcie takich działań jak:
1. Przeprowadzenie monitoringu (analizy porównawczej) wyników inwentaryzacji magazynów spółki za lata 2018 i 2019 we wszystkich Oddziałach spółki PGE Dystrybucja SA, z uwzględnieniem zaewidencjonowanych różnic w spisach z natury i systemie komputerowym SAP (…). Badaniu jak podkreślono winny podlegać: przejrzystość opisania procesu prowadzenia inwentaryzacji pod względem przypisania odpowiedzialność i kontroli procesy; prawidłowy sposób prowadzenia inwentaryzacji; zablokowania i zamknięcia otwartych zamówień na okres kontroli; przystosowanie systemu SAP do ewidencjonowania wyników inwentaryzacji (w szczególności możliwość wprowadzania odchyleń, ewidencjonowania strat).
2. Zaprzestanie praktyki braku zwrotów i pozostawiania otwartych zleceń, które powodują, iż w ewidencji magazynowej nie są uwzględniane pobierane bądź zwrócone materiały.
3. Wdrożenie rozwiązania zapewniającego etapowe wprowadzenie zleceń do systemu komputerowego SAP:
4. Zapewnienie zasady „czworga oczu" w procesie wydawania, rejestrowania w systemie i zatwierdzania rozchodu materiałów magazynowych.
5. Wzmocnienie nadzoru kontrolerów podczas przeprowadzania inwentaryzacji (…),
6. Wprowadzenie wymogu cyklicznych analiz porównawczych, pomiędzy Rejonami i  Oddziałami spółki PGE Dystrybucja S.A. pod względem wykorzystania podobnych materiałów przy zbliżonych warunkach i realizowanych pracach na sieci oraz monitoringów we wskazanym przedmiocie przeprowadzanych zewnętrznie przez Centralę lub Rejon/Oddział (pismo Departamentu Compilance z załącznikami k. 636-646)

W związku z przedstawionymi wyżej wynikami zakończonego postępowania wyjaśniającego w obszarze compilance, Biuro Audytu PGE Dystrybucja S.A. zwróciło się z prośbą do Dyrektorów Generalnych Oddziałów PGE Dystrybucja S.A., Dyrektora Departamentu Rachunkowości PGE Dystrybucja S.A., Dyrektora Departamentu Administracji PGE Dystrybucja S.A. (#### ####) oraz Dyrektora Departamentu ICT PGE Dystrybucja S.A. o wdrożenie i przeprowadzenie precyzyjnie określonych działań. Dyrektor Departamentu Administracji PGE Dystrybucja S.A. we współpracy z Dyrektorami Generalnymi Oddziałów oraz dyrektorem Departamentu ICT zostali zobowiązani do zaprzestania praktyki zwrotów i pozostawiania otwartych zleceń, które powodowały, że w ewidencji magazynowej nie były uwzględniane pobierane bądź zwracane materiały; zapewnienia zasady „czworga oczu” w procesie wydawania, rejestrowania w systemie i zatwierdzania rozchodu materiałów magazynowych; Wprowadzenie wymogu cyklicznych analiz porównawczych, pomiędzy Rejonami i Oddziałami spółki PGE Dystrybucja SA pod względem wykorzystania podobnych materiałów przy zbliżonych warunkach i realizowanych pracach na sieci oraz monitoringów we wskazanym przedmiocie przeprowadzanych zewnętrznie przez Centrale lub inny Rejon/Oddział. z kolei Dyrektorowi Departamentu ICT we współpracy z Dyrektorem Departamentu Administracji (wówczas jeszcze #### ####) zalecono wdrożenie rozwiązania zapewniającego etapowe wprowadzenie zleceń do systemu komputerowego SAP: zgłaszania zapotrzebowania i wydawania materiałów; ewentualne korekty w zakresie dodatkowego poboru lub zwrotu w trakcie prowadzenia robót; rozliczenie wykorzystanych materiałów z  możliwością wprowadzenia zwrotów po zakończeniu robót. Informacje z wdrożenia powyższych rekomendacji, w tym przeprowadzenia wymaganych działań należało przedstawić do Biura Audytu PGE Dystrybucja S.A. w formie pisemnego sprawozdania do dnia 6 listopada 2020 roku (pismo Biura Audytu k. 647-647v).

Do obowiązków powoda jako Dyrektora #### #### Oddziału PGE Dystrybucja w Lublinie nie należała kontrola i inwentaryzacja zapasów magazynowych. Powyższe czynności realizowane były przez Departament Ekonomiczno – Finansowy, który powoływał główny zespół spisowy i zespoły spisowe do magazynów. Wyniki z inwentaryzacji były przekazywane do tego Departamentu.

W PGE Dystrybucja S.A. obowiązywała od 28 sierpnia 2018 roku procedura organizacji i zakresu działania składnic akt regulująca postępowanie z wszelką dokumentacją jawną spraw zakończonych (…) oraz informacji w niej zawartych. Za stosowanie procedury odpowiedzialni byli pracownicy składnicy akt w jednostkach organizacyjnych oraz przechowalni akt oraz dyrektorzy departamentów, rejonów, kierownicy komórek organizacyjnych (…) w zakresie przechowywania i ewidencji dokumentacji, przekazywania akt do składnicy lub przechowalni. Nadzór nad realizacją procedury sprawował #### #### #### Centrali Spółki oraz Dyrektorzy Generalni Oddziałów (procedura k. 368-373).

W Oddziale Lublin było dedykowane pomieszczenie na składnicę akt i tam dokumenty były przechowywane. Obowiązywał w regulaminie działania składnic akt zapis, że dokumenty mają być skanowane. Dyrektor generalny i zarząd zdecydował, że nie ma środków na zakup urządzeń skanujących. Opracowano także instrukcję o utworzeniu centralnej składnicy akt, która miała mieścić się w oddziale Rzeszów. Wobec tego, zgodnie z decyzją zarządu oddziały wstrzymały się z uzupełnianiem sprzętu.

Powód był odpowiedzialny za wprowadzenie procedury organizacji i zakresu działania składnic akt w PGE Dystrybucja S.A., gdy był zatrudniony jak #### #### ####, z kolei w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin odpowiedzialnym za wdrożenie i dostosowanie tej procedury był Dyrektor Generalny Oddziału. Audyt w tym zakresie dotyczący współpracy spółek GK PGE, w tym PGE Dystrybucja S.A. z Lasami Państwowymi nie dotyczył Oddziału PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie i nie wykazał wówczas nieprawidłowości w tej jednostce. Audyt jedynie wskazywał, że obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. procedura dotyczącą składnic akt nie była w pełni przestrzegana, nadto wyłącza możliwość wypożyczania poszczególnych dokumentów, co mogło ograniczać wykorzystanie służbowe materiałów oraz zwiększać ryzyko utraty lub zniszczenia dokumentacji. #### #### Oddziału w Lublinie nigdy też nie był odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji i procedur opisanych w audycie, których termin określono na 31 grudnia 2020 roku (zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v, zeznania świadka #### #### k. 666v-668, świadka #### #### k. 559v-563v, świadka #### #### k. 586-589v, audyt k. 374-468).

W PGE Dystrybucja S.A. w czerwcu 2018 roku wprowadzona została procedura zarządzania flotą pojazdów osobowych. Do wdrożenia procedury zostali zobowiązani Dyrektorzy Generalni Oddziałów w podległych im jednostkach oraz Pełnomocnik ds. floty w centrali Spółki. Nadzór nad powyższym miał sprawować Pełnomocnik ds. floty. Procedura 30073/A określała efektywne zarządzanie flotą w Spółce poprzez określenie i wdrożenie zasad zarządzania i nadzorowania sposobu wykorzystywania samochodów służbowych i samochodów prywatnych w celu realizacji celów służbowych, opracowanie i wprowadzenie zasad bezpieczeństwa korzystania z floty, ujednolicenie zasad prowadzenia dokumentacji, niezbędnej do prawidłowej ewidencji kosztów i realizacji zadań (…). Zgodnie z procedurą wniosek o przyznanie pojazdu funkcyjnego musiał być podpisany przez bezpośredniego przełożonego użytkownika oraz jednego z członków Zarządu Spółki, przy czym nie mogła to być ta sama osoba. Ponadto użytkownik pojazdu mógł dokonywać zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy oraz ponosić inne dozwolone koszty tylko i wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w których praca nie jest świadczona. Użytkownik nie mógł również opłacać za pomocą karty paliwowej wydatków podczas urlopu, zwolnienia lekarskiego oraz innych dni, w których nie świadczył pracy.

W ramach przeprowadzonego w styczniu i lutym 2021 roku audytu, zidentyfikowano przypadki tankowania funkcyjnych samochodów służbowych w czasie urlopu wypoczynkowego dyrektora #### #### Oddziału Lublin #### ####, co z kolei naruszało obowiązującą procedurę zarządzania flotą pojazdów osobowych w PGE Dystrybucja S.A. w audycie podkreślono również, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym PGE Dystrybucja S.A. obszar gospodarki paliwami, w tym zarządzanie flotą pojazdów pozostawał we właściwości Departamentu Administracji Centrali PGE Dystrybucja w pionie Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z uwzględnieniem Biura Zarządzania Flotą oraz odpowiadające w Oddziałach Spółki Departamenty Logistyki i Wydziały Transportu. Badanie przy tym wykazało, że w Spółce i jej poszczególnych Oddziałach przyznawane były samochody funkcyjne osobom nie wymienionym w załączniku do procedury zarządzania flotą tj. bez odpowiednich podpisów na składanych wnioskach o przydział samochodów oraz z wątpliwościami w zakresie szczególnego uzasadnienia ich przydziału.

Powód jako pracownik PGE Dystrybucja Oddział Lublin nie miał przydzielonego pojazdu służbowego funkcyjnego, samochód taki miał przydzielony jako #### #### #### PGE Dystrybucja S.A. Po zakończeniu tej umowy z dniem 21 września 2020 roku, powód tego samego dnia zdał również przydzielony mu pojazd. w czasie świadczenia pracy w PGE Dystrybucja S.A. #### #### miał przydzielony tylko jeden samochód – skodę SuperB. Jedynie w zastępstwie, gdy samochód mu przydzielony został oddany do naprawy, otrzymał samochód zastępczy marki hyundai. Powód tylko jako pracownik #### #### Centrali PGE Dystrybucja mógł w oparciu o obowiązującą procedurę przekazywać samochody służbowe pracownikom wyłącznie po zatwierdzeniu takiego zapotrzebowania przez Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. (procedura k. 469-475, audyt gospodarki paliwami nieprodukcyjnymi w pojazdach i sprzęcie technologicznym k. 476-516v, lista użytkowników samochodów k. 597, zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v, zeznania świadka #### #### k. 666v-668, świadka #### #### k. 559v-563v, świadka #### #### k. 586-589v).

Dnia 1 października 2021 roku #### #### zostało wręczone oświadczenie woli datowane na 30 września 2021 roku o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływał z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano utratę zaufania pracodawcy wynikającą z istotnych zaniedbań w zakresie wykonywania obowiązków, które zostały powodowi przypisane, jako Dyrektorowi #### #### Oddziału PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Obowiązki te jak podkreślono wynikały w szczególności z umowy o pracę, Regulaminu Organizacyjnego PGE Dystrybucja S.A. oraz Regulaminu Organizacyjnego Oddziału Lublin PGE Dystrybucja S.A. Ujawnione przez pracodawcę zaniedbania polegały na:
1. Niewłaściwym nadzorze w zakresie obszarów zakupów, w tym w zakresie realizacji zakupów w ramach funkcjonowania Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego Energetyk w Nałęczowie, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów, jako rzekomo dotyczących kosztów (potrzeb) Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego Energetyk, a faktycznie dedykowanych dla innych ewentualnych potrzeb PGE Dystrybucja S.A., w tym Sekretariatu Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin, co naruszało zasady właściwej wewnętrznej ewidencji kosztów oraz, z uwagi na próg kwotowy (6000 zł dla zakupów uproszczonych), następowało z ominięciem wymagań Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.;
2. Niewłaściwym nadzorze w obszarze gospodarki magazynowej, w tym w zakresie wymogów funkcjonowania systemu SAP modułu MM, polegającym na utrzymywaniu stanu, który stwarzał ryzyko nadużyć i nieprawidłowości (informacje z pisma Departamentu Compliance PGE S.A. z  dnia 01.09.2020 r. DC/171/2020), niepełnym wdrożeniu i niestosowaniu obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. regulacji, a także niewyeliminowaniu stwierdzonych zastrzeżeń i rekomendacji w tym zakresie (m.in. w odniesieniu do stwierdzonych w ramach Audytu gospodarki zapasami w PGE Dystrybucja S.A., w zakresie części zamiennych, urządzeń i materiałów-z uwzględnieniem gospodarowania materiałami i urządzeniami nieprzydatnymi i wycofanymi z użytkowania -w tym w zakresie przyjęcia na magazyn i uznania do amortyzacji nowych niezainstalowanych na sieci transformatorów w ramach Oddziału Lublin (wniosek III raportu), w tym utrzymywaniu dłuższy okres czasu takiego stanu, mimo zdiagnozowania niniejszej nieprawidłowości przez audyt oraz w odniesieniu do wyników „Audyt procesu modyfikacji i rozliczania zamówień w GK PGE /SAP MM/" - w tym poprzez niezapewnienie spełnienia wymogu posiadania pełnomocnictw przez osoby uprawnione do zatwierdzania określonych zamówień w systemie SAP w Oddziale Lublin, zgodnie z wymaganiami Procedury dotyczącej zarządzania systemem SAP w PGE Dystrybucja S.A. w okresie eksploatacji i rozwoju oraz Instrukcji rejestracji i obiegu dokumentów w module MM systemu SAP w PGE Dystrybucja S.A.);
3. Niewłaściwym nadzorze w zakresie zarządzania obszarem związanym z archiwami, w tym niepełnego wdrożenia i nieprzestrzegania w pełnym zakresie „Procedury organizacji i zakresu działania składnic akt w PGE Dystrybucja S.A.", w tym niepodejmowania stosownych działań dostosowawczych w Oddziale Lublin, co zostało zdiagnozowane w ramach Audytu współpracy spółek GK PGE, w tym w szczególności PGE Dystrybucja S.A. z Lasami Państwowymi, w tym składowania dokumentów przy niepełnym wdrożeniu i nieprzestrzeganiu w pełnym zakresie przywołanej Procedury.
4. Naruszeniu zasad gospodarowania flotą samochodową, określonych w Procedurze 300073/A zarządzania flotą pojazdów osobowych w PGE Dystrybucja S.A. z dnia 6 czerwca 2018 roku, poprzez dopuszczenie do przekazania pojazdu służbowego osobie nieuprawnionej, bez zgody Zarządzającego oraz użytkowania pojazdu wbrew postanowieniom § 6.4 i 6.6 przywołanej Procedury (wypowiedzenie umowy o pracę – akta osobowe powoda).

Przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę nie wyjaśniono i nie omówiono z pracownikiem stawianych mu zarzutów (zeznania powoda k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v).

Na stanowisku zajmowanym przez powoda obecnie jest zatrudniona #### ####. Po objęciu tego stanowiska, pracownicy nie powierzono jakikolwiek zadań mających na celu oprawę zarządzania flotą w pozwanym zakładzie pracy. z kolei zadania związane ze składnicą akt powierzone zostały nowo zatrudnionej osobie z archiwum centralnego (zeznania świadka #### #### k. 666v).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane dowody. Prawdziwość zgromadzonych w aktach sprawy oraz aktach osobowych powoda dokumentów nie była w toku procesu kwestionowana przez strony, nie wzbudziła także wątpliwości Sądu.

Ustaleń faktycznych dokonano także na podstawie zeznań świadków: #### #### (559v-563v), #### #### (k. 568v-569v), #### #### (k. 569v-571), #### #### (k. 584v-586), #### #### (k. 586-589v), #### #### (k. 590-591), #### #### (k. 666v), #### #### (k. 666v-668) oraz powoda (k. 550v-553, k. 558-559v w zw. z k. 668-668v).

Świadkowie przy tym sami nie do końca wiedzieli jakie rekomendacje wskazane w audytach kierowane były do Centrali, a jakie konkretnie do Oddziału PGE Dystrybucja Lublin #### ####. Również kwestia udzielanych pełnomocnictw inaczej była oceniana pod względem prawnym przez ówczesnego Dyrektora Departamentu Prawno – Organizacyjnego, a inaczej przez audytorów rekomendujących wytyczne. Świadkowie jednocześnie podkreślili, że Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe Energetyk w Nałęczowie nigdy nie podlegało pod #### #### Oddziału PGE Dystrybucja w Lublinie, którego dyrektorem był powód. Centrum podlegało bowiem bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Oddziału w Lublinie. z kolei w zakresie nadzoru nad dokumentami finansowo – księgowymi Centrum odpowiedzialny był Departament Ekonomiczno – Finansowy.

Oceniając zeznania powoda Sąd analizował wskazane przez niego okoliczności w świetle zasad logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego, a przede wszystkim w kontekście pozostałego materiału dowodowego. Kontrola logicznej i racjonalnej spójności zeznań #### #### w świetle pozostałego materiału dowodowego zobligowała Sąd do podzielenia ich jako wiarygodnych i prawdziwych w całości.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu wobec rozwiązania umowy o pracę w sposób niezgodny z prawem, a mianowicie wobec naruszenia art. 30 § 4 k.p. oraz nieudowodnienia prawdziwości przyczyn, które miały doprowadzić do utraty zaufania do powoda.

Zgodnie z art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest przysługującym każdej ze stron uprawnieniem i stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2001 r. i PKN 715/00, LEX nr 55358; wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r., i PKN 419/97, LEX nr 33895). Nie oznacza to jednak przyzwolenia na dowolne i nieuzasadnione wypowiadanie umów przez pracodawcę.

W postępowaniu sądowym badanie przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę ma dwojaki charakter: sąd poddaje ją analizie w aspekcie zgodności czynności pracodawcy z prawem i w aspekcie jej zasadności. w myśl art. 45 § 1 k.p. są to niezależne od siebie przesłanki oceny żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy albo odszkodowania.

W płaszczyźnie zgodności z prawem Sąd bada, czy wypowiedzenie odpowiadało wymogom formalnym, w tym w szczególności czy spełniało przesłanki z art. 30 § 4 k.p.

Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę. Przyczyna powinna być konkretna i rzeczywista. w świetle utrwalonych poglądów orzecznictwa i doktryny nie budzi wątpliwości, że niepodanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia lub podanie jej w sposób ogólnikowy i niekonkretny stanowi formalną wadę wypowiedzenia, powodującą jego sprzeczność z prawem i w takim przypadku nie ma potrzeby badania merytorycznej zasadności wypowiedzenia. Celem regulacji zawartej w art. 30 § 4 k.p. jest umożliwienie pracownikowi obrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, a zatem ujęcie przyczyn wypowiedzenia powinno być na tyle konkretne i precyzyjne, aby umożliwiało pracownikowi rzeczową obronę w razie ewentualnego procesu. Pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 30 § 4 k.p. wówczas, gdy albo w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia, albo kiedy wskazanie przyczyny jest pozorne w tym znaczeniu, że jest ona niedostatecznie jasna, konkretna, a w rezultacie niezrozumiała dla pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2012 r., II PK 315/11, LEX nr 1164441). Wskazać należy, iż w świetle powołanego przepisu dopuszczalne są różne sposoby określenia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Istotne jest, aby z oświadczenia pracodawcy wynikało w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim stosunku pracy; konkretyzacja przyczyny, wskazanie konkretnego zachowania pracownika (działania lub zaniechania), z którym ten zarzut się łączy, może nastąpić poprzez szczegółowe określenie tego zachowania w treści oświadczenia o wypowiedzeniu lub poprzez sformułowanie w sposób uogólniony, jeżeli wynika ze znanych pracownikowi okoliczności, wiążących się w sposób niebudzący wątpliwości z podaną przez pracodawcę przyczyną rozwiązania umowy (por. wyrok z dnia 15 listopada 2006 r., i PK 112/06, LEX nr 247785). Ponadto pracodawca nie może też powoływać w postępowaniu sądowym nowych, wcześniej w ogóle niewskazanych w pisemnym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyn, okoliczności lub uzasadnienia kwestionowanego wypowiedzenia. w wyroku z dnia 2 października 2002 r. (I PKN 586/01, LEX nr 577447) Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę jest rozumiany w orzecznictwie jako powinność podania przyczyny skonkretyzowanej, nie ograniczającej się do powtórzenia wyrażeń ustawowych lub przytoczenia ogólnikowych zwrotów (tak w szczególności uzasadnienie tezy III uchwały pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 1978 r., V PZP 6/77, OSNCP 1978 z. 8 poz. 127). Niewskazanie konkretnej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy lub podanie jej w sposób niezrozumiały albo mało konkretny stanowi naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów. Pracownik musi bowiem wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę (zob. wyroki SN: z 10 maja 2000 r., i PKN 641/99; z 21 marca 2001 r., i PKN 311/00).

Jednocześnie, nie ulega też wątpliwości i stanowi obecnie powszechną wiedzę prawniczą to, iż pracownikom zajmującym tzw. kierownicze stanowiska stawiane są wyższe wymagania w kontekście wykonywania przez nich spoczywających na nich obowiązków. Powyższe nie oznacza jednak, że wypowiedzenie umowy o pracę dotyczące tzw. kierownika może opierać się na dowolnej, błahej lub w końcu niezrozumiałej podstawie.

Jednocześnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych jest poza sporem, że utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej oraz racjonalnej i nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń (wyrok SN z 25.11.1997 r., i PKN 385/97, wyrok SN z 7.9.1999 r., i PKN 257/99). Wynika z tego, że nie tyle istotna jest sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, co przyczyny, które ją spowodowały (zob. post. SN z 23.12.2004 r., III PK 68/04). Pracodawca może utracić zaufanie nie tylko wówczas, gdy zasadnie przypisuje podwładnemu winę w niedopełnieniu obowiązków, lecz także gdy jego zachowanie jest obiektywnie nieprawidłowe, budzące wątpliwości co do rzetelności postępowania, nawet gdy nie dochodzi do naruszenia obowiązków pracowniczych. Utrata zaufania uzasadniająca wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę może wynikać z ogółu okoliczności i mieć szersze podstawy, niż fakty ujęte ogólnie lub przykładowo w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę. Niemożność porozumienia się i współpracy przełożonego z pracownikiem, wynikająca z ich odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy, wyrażająca się dezaprobatą pracownika dla zmian organizacyjnych i przejawiająca się w sposobie wykonywania obowiązków pracowniczych, może stanowić przyczynę utraty do niego zaufania pracodawcy i uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok SN z 6 marca 2018 r., II PK 75/17).

Utrata zaufania jest to kategorią bardzo szeroką, mogącą obejmować zróżnicowane stany faktyczne. w uzasadnieniu wyroku z 4 lutego 2011 roku (II PK 199/10) Sąd Najwyższy wskazał, że: "w dużym uproszczeniu zaufanie jest to stan wyrażający się przekonaniem o możliwości polegania na kimś, czyli inaczej stan poczucia pewności. Jest to zatem stan z pogranicza sfery racjonalnej (intelektualnej) i psychicznej (emocjonalnej). Nie ulega jednak wątpliwości, że zaufanie stwarza szczególną więź między pracodawcą i pracownikiem, który cechuje wspomniany stan pewności. Utrata zaufania ze strony pracodawcy może wynikać z różnych przejawów nagannego zachowania się pracownika, ale niekoniecznie musi przesądzać o jego winie. w zależności bowiem od zajmowanego stanowiska, charakteru wykonywanej pracy czy specyfiki działalności prowadzonej przez pracodawcę na zarzut ten może narazić się pracownik, któremu trudno będzie przypisać zawinione działanie, ale jednocześnie, z uwagi na określone okoliczności, nie można oczekiwać od pracodawcy, że będzie go dalej zatrudniać. Nielojalność pracownika a utrata do niego zaufania są często zwrotami używanymi zamiennie". Jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wypowiedzenie. Powołanie się przez pracodawcę na utratę zaufania i wskazanie okoliczności, które legły u jej podstaw, spełnia wymagania co do formy wypowiedzenia w zakresie określonym w art. 30 § 4 k.p., a to, czy podane przez pracodawcę fakty istniały obiektywnie i czy uzasadniały utratę zaufania, stanowi przedmiot oceny w płaszczyźnie art. 45 § 1 k.p. w przypadku wskazania przez pracodawcę jako przyczyny wypowiedzenia utraty zaufania spowodowanej zaistnieniem określonych faktów w pierwszej kolejności należy ocenić, czy mogły one uzasadniać utratę zaufania do pracownika, a następnie – pod warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii – czy utrata zaufania w tych okolicznościach uzasadnia wypowiedzenie stosunku pracy (wyrok SN z 2.10.2012 r., II PK 60/12). Jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, obiektywne i racjonalne, mogą uzasadniać wypowiedzenie (postanowienie SN z 19.1.2012 r., i PK 121/11, wyrok SN z 14.4.2015 r., II PK 140/14).

Na gruncie niniejszej sprawy pracodawca uzasadniał swoją decyzję utratą zaufania do powoda w związku z istotnymi zaniedbaniami w zakresie wykonywanych obowiązków. Ostatecznie w spornym wypowiedzeniu umowy o pracę wskazał cztery stosunkowo szeroko opisane przyczyny rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Niemniej jednak zgodzić się należy z powodem, że ich redakcja okazała się zawiła i  nieprecyzyjna. Słusznie też argumentował #### ####, że przyczyny te były bądź zbyt ogólnikowe, bądź całkowicie niezrozumiałe, zaś pracodawca wręczając mu wypowiedzenie w żaden sposób ich nie doprecyzował i nie wyjaśnił. Jednocześnie co już wyżej podkreślono, przyczyny podane pracownikowi w decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy winny być takie same jak te ujawnione w toku postępowania. Pracodawca zgodnie ze stanowiskiem judykatury pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny nieujawnione w wypowiedzeniu. Nie może zatem zmieniać tych przyczyn czy modyfikować, bądź uzupełniać po złożeniu pracownikowi oświadczenia woli.

Jako pierwszą przyczynę rozwiązania stosunku pracy z powodem, pozwany pracodawca wskazał: niewłaściwy nadzór w zakresie obszarów zakupów, w tym w zakresie realizacji zakupów w ramach funkcjonowania Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego Energetyk w Nałęczowie (…).

Jak jednak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe CSW w Nałęczowie nigdy nie podlegało powodowi jako dyrektorowi #### #### PGE Oddział w Lublinie, natomiast podlegało bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Oddziału PGE Dystrybucja w Lublinie. CSW Energetyk zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi było kierowane przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika lub zarządcy świadczącego usługę zewnętrzną. Kierujący jednostką podlegał bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin. CSW Energetyk zobowiązany był przy tym do sporządzania zbiorczych zestawień z dokonanych zakupów i przedstawiania ich Dyrektorowi Generalnemu Oddziału. Wszelkich zakupów na rzecz Centrum dokonywał jego kierownik na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa do dokonywania zakupów bez stosowania procedur zakupowych PGE Dystrybucja S.A. do wysokości posiadanego pełnomocnictwa. Powód jako dyrektor #### #### Oddziału w Lublinie nie nadzorował tych zakupów, jak również nie dokonywał żadnych zakupów na rzecz lub za pośrednictwem CSW Energetyk dla innych jednostek. Nadzór nad dokumentacją finansową Centrum został przy tym powierzony Dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno – Finansowego. z kolei zakupy na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oraz Sekretariatu Dyrektora Generalnego Oddziału w Lublinie dokonywali pracownicy Departamentu Organizacyjno – Prawnego/Wydziału Organizacyjno – Prawnego za pośrednictwem CSW Energetyk. CSW Energetyk oraz OSK Złote Brzozy świadczyli usługi wewnętrzne na rzecz komórek organizacyjnych PGE Dystrybucja S.A. oraz realizowały dostawy artykułów spożywczych i pozostałych materiałów na zlecenie Zarządu w Centrali Spółki lub DGO/ZDGO w Oddziałach. Choć w strukturze Spółki (Oddziału PGE Dystrybucja w Lublinie) powodowi podlegał: Wydział Zamówień, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Administracji, Wydział Transportu i Wydział Informatyki, to #### #### (jako dyrektor ####) nie dokonywał zakupów, a jedynie wyjątkowo mógł zatwierdzać faktury zakupowe dla CSW Energetyk m.in. podczas nieobecności kierownika tej jednostki. Jednocześnie wszystkie faktury powyżej 6000 zł były bezpośrednio kierowane do Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin lub Dyrektora Departamentu Ekonomiczno – Finansowego. Powód nie posiadał pełnomocnictwa do zatwierdzania faktur powyżej kwoty 6000 zł. Zestawienie wydatków, kierownik CSW Energetyk zawsze kierował bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Oddziału, a nie do powoda.

Jednocześnie pozwany dopiero w złożonej odpowiedzi na pozew powoływał się na szereg nowych okoliczności i informacji dotyczących funkcjonowania CSW Energetyk w tym m.in. na raport z audytu działalności CSW Energetyk w Nałęczowie z lutego 2017 roku i niewłaściwy nadzór powoda nad zakupami tej jednostki organizacyjnej. Co istotne, wówczas termin na wdrożenie rekomendacji został oznaczony na 30 czerwca 2017 roku. Wskazać też należy, że po sporządzeniu tego audytu dyrektor Departamentu Ekonomiczno – Finansowego wprowadził do Polecenia nr 15/2017 „Zasady funkcjonowania CSW w zakresie dokumentów finansowych”.

Zatem pomijając już kwestę ujawniania lub precyzowania przyczyn dopiero w toku postępowania, to również godzi się w tym miejscu wskazać, że co prawda zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 listopada 2010 r. (I PK 105/10), wypowiedzenie nie jest ograniczone terminem od ujawnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, niemniej jednak jeżeli okoliczność uzasadniająca wypowiedzenie na skutek upływu czasu stała się nieaktualna ze względu na cel wypowiedzenia, może być ono uznane za nieuzasadnione.

Pozwany w wypowiedzeniu nie powoływał się przy tym na wyżej wskazany audyt z 2017 roku wraz z rekomendacjami tam zawartymi dotyczącymi nadzoru nad realizacją zakupów dokonywanych na potrzeby CSW Energetyk przez Wydział Zamówień podległy #### #### i ewentualne zaniedbania w tym zakresie powoda.

Choć przyczyny wypowiedzenia, wskazane w wypowiedzeniu umowy o pracę, zostały znacząco rozbudowane, to strona pozwana w tym dokumencie nie powołała szeregu okoliczności, dla których zdecydowała się w rozwiązać z powodem umowę o pracę. Pozwany dokonał tego dopiero w złożonej odpowiedzi na pozew. Co istotne również podczas wręczania powodowi oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy, nikt mu nie wyjaśnił i nie omówił przyczyn takiej decyzji personalne, co było zdecydowanie wskazane przy tak szczegółowej ich późniejszej precyzacji. Powód nie wiedział zatem jakie konkretnie stawiane są mu zarzuty w zakresie tego punktu wypowiedzenia, zwłaszcza jeśli działalność Centrum podlegała bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Oddziału.

Kolejny punkt oświadczenia woli dotyczył niewłaściwego nadzoru w obszarze gospodarki magazynowej, w tym w zakresie wymogów funkcjonowania systemu SAP modułu MM, polegającego na utrzymywaniu stanu, który stwarzał ryzyko nadużyć i nieprawidłowości (informacje z pisma Departamentu Compliance PGE S.A. z  dnia 01.09.2020 r. DC/171/2020), powodowi zarzucono też niepełne wdrożenie i niestosowanie obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. regulacji, a także niewyeliminowanie stwierdzonych zastrzeżeń i rekomendacji w tym zakresie (m.in. w odniesieniu do stwierdzonych w ramach Audytu gospodarki zapasami w PGE Dystrybucja S.A., w zakresie części zamiennych, urządzeń i materiałów - z uwzględnieniem gospodarowania materiałami i urządzeniami nieprzydatnymi i wycofanymi z użytkowania - w tym w zakresie przyjęcia na magazyn i uznania do amortyzacji nowych niezainstalowanych na sieci transformatorów w ramach Oddziału Lublin, w tym utrzymywaniu dłuższy okres czasu takiego stanu, mimo zdiagnozowania nieprawidłowości przez audyt oraz w odniesieniu do wyników „Audyt procesu modyfikacji i rozliczania zamówień w GK PGE /SAP MM/" - w tym poprzez niezapewnienie spełnienia wymogu posiadania pełnomocnictw przez osoby uprawnione do zatwierdzania określonych zamówień w systemie SAP w Oddziale Lublin, zgodnie z wymaganiami Procedury dotyczącej zarządzania systemem SAP w PGE Dystrybucja S.A. w okresie eksploatacji i rozwoju oraz Instrukcji rejestracji i obiegu dokumentów w module MM systemu SAP w PGE Dystrybucja S.A.

Wypowiedzenie w tym zakresie odnośnie „niewłaściwego nadzoru” jest ogólnikowe i co za tym idzie mogło być niezrozumiałe dla pracownika, o jakie konkretnie działania lub zaniedbania w zakresie nadzoru chodziło pracodawcy. Co istotne #### #### nie projektował systemu SAP i nie brał udziału w jego wdrażaniu. Tym samym nie odpowiadał za jego funkcjonowanie. Pozwany przy tym nigdy wcześniej nie formułował w tym zakresie jakichkolwiek zarzutów względem powoda. Jednocześnie jak wykazało postępowanie dowodowe informacje czy rekomendacje zarówno Departamentu Compilance PGE S.A. jak i Biura Audytu dotyczące gospodarki zapasami w zakresie części zamiennych, urządzeń i materiałów nie były kierowane do powoda jako dyrektora #### #### PGE Dystrybucja Oddziału w Lublinie. Zalecenie Biura Audytu kierowane były bowiem do dyrektora Departamentu Administracji Centrali Spółki. z kolei Departament Compilance swoje informacje kierował do Dyrektora Generalnego Oddziału, zaś wyjaśnieniem sprawy zajmował się Wydział Organizacyjno – Prawny Oddziału. w tej sytuacji stwierdzić należy, że pozwany mylił obowiązki powoda wynikające z dwóch różnych stosunków pracy, z dwoma różnymi podmiotami. Reasumując zalecenia z dnia 14 września 2020 roku w tym zakresie były kierowane do #### #### jako dyrektora #### #### w Centrali. Ubocznie należy przy tym podkreślić, że termin ich realizacji oznaczono na 6 listopada 2020 roku, natomiast umowa powoda z PGE Dystrybucja S.A. Centrala uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron 21 września 2020 roku. Tym samym to kolejny dyrektor miał realną możliwość wdrażania zaleceń, a nie powód, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu po tygodniu od ich wydania. Wszelkie przy tym rekomendacje w zakresie gospodarki częściami zamiennymi, urządzeniami i materiałami dotyczyły #### ####. Podsumowując zarzut określony punktem 2 wypowiedzenia nie dotyczył powoda jako pracownika PGE Oddział w Lublinie.

Z kolei odnośnie zarzutu „niezapewnienia wymogu posiadania pełnomocnictw” audyt nie wykazał nieprawidłowości w tym zakresie w Oddziale Lublin, gdzie zapotrzebowania były generowane z systemu i formie papierowej zatwierdzane przez powoda lub kierownika Wydziału Zaopatrzenia, który posiadał pełnomocnictwo od powoda. Jednocześnie w audycie wskazano, że celowym byłoby stworzenie pełnomocnictwa dla branżystów, niemniej jednak powyższe nie spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez część kadry kierowniczej w tym m.in. Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego. Część kadry zarządzającej uważała, że niektóre rekomendacje mogą jedynie utrudniać działalność poszczególnych jednostek. Ostatecznie Dział Prawny nie stworzył wzoru takiego pełnomocnictwa. Trudno zatem czynić w tym zakresie zarzuty powodowi jako dyrektorowi #### #### w Oddziale Lublin.

Również i w zakresie tego punktu wypowiedzenia, podobnie jak w przypadku pierwszego punktu, pozwany w toku postępowania powoływał nowe przyczyny uzasadniające sporną decyzję personalną, które dotyczyły przyjęcia do magazynu i rozpoczęcia amortyzacji nowych zainstalowanych sieci transformatorowych. Wydział Zaopatrzenia miał nie panować nad tym co posiadał, zaś powód nie sprawował odpowiedniego nadzoru w tym zakresie. Jeszcze raz należy podkreślić, że wskazanie przyczyny wypowiedzenia przesądza o tym, że spór przed sądem może się toczyć tylko w jej granicach. Pracodawca nie może zatem dowolnie uzupełniać i rozszerzać wskazanej przyczyny, powołując się na całkowicie nowe zarzuty i ewentualne niedociągnięcia pracownika w zupełnie innym obszarze. Ubocznie należy tylko podkreślić, że w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin obowiązywały przy tym wytyczne gospodarki transformatorami i nadzór nad tym sprawował Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju.

Trzeci zarzut stawiany powodowi dotyczył niewłaściwego nadzoru w zakresie zarządzania obszarem związanym z archiwami, w tym niepełnego wdrożenia i nieprzestrzegania w pełnym zakresie „Procedury organizacji i zakresu działania składnic akt w PGE Dystrybucja S.A.", w tym niepodejmowania stosownych działań dostosowawczych w Oddziale Lublin, co zostało zdiagnozowane w ramach Audytu współpracy spółek GK PGE, w tym w szczególności PGE Dystrybucja S.A. z Lasami Państwowymi, w tym składowania dokumentów przy niepełnym wdrożeniu i nieprzestrzeganiu w pełnym zakresie przywołanej Procedury.

Powodowi nie wyjaśniono na czym miałby polegać niewłaściwy nadzór i jakich ewentualnie zaniedbań się dopuścił. Jak wykazało przy tym przeprowadzone postępowanie dowodowe, powód był odpowiedzialny za wprowadzenie procedury organizacji i zakresu działania składnic akt w PGE Dystrybucja S.A., gdy był zatrudniony w Centrali jak dyrektor #### ####, z kolei w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin odpowiedzialnym za wdrożenie i dostosowanie tej procedury był Dyrektor Generalny Oddziału. Audyt w tym zakresie dotyczący współpracy spółek GK PGE, w tym PGE Dystrybucja S.A. z Lasami Państwowymi nie dotyczył Oddziału PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie i nie wykazał wówczas nieprawidłowości w tej jednostce. Jeszcze raz należy podkreślić, że obowiązki powoda w Centrali PGE Dystrybucja nie stanowiły jego obowiązków w Oddziale PGE Dystrybucja Lublin. Co istotne zalecenia w tym zakresie miały zostać zrealizowane do końca grudnia 2020 roku, natomiast powód jako pracownik Oddziału Lublin (do którego skądinąd zalecenia nie były kierowane) od dnia 24 września 2020 roku był nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby i przebywał na zwolnieniu lekarskim, do pracy powrócił dopiero w październiku 2021 roku. z kolei jego stosunek pracy na stanowisku dyrektora #### #### w Centrali uległ rozwiązaniu z dniem 21 września 2021 roku, a więc na ponad 3 miesiące przed upływem terminu realizacji zaleceń wskazanych w audycie.

Ostatni czwarty punkt wypowiedzenia dotyczył: naruszenia zasad gospodarowania flotą samochodową, określonych w Procedurze 300073/A zarządzania flotą pojazdów osobowych w PGE Dystrybucja S.A. z dnia 6 czerwca 2018 roku, poprzez dopuszczenie do przekazania pojazdu służbowego osobie nieuprawnionej, bez zgody Zarządzającego oraz użytkowania pojazdu wbrew postanowieniom § 6.4 i 6.6 przywołanej Procedury.

Pozwany w tym zakresie nie wskazał o jakie konkretnie naruszenia chodzi. Jednocześnie powód jako pracownik Oddziału Lublin nie posiadał kompetencji do przekazywania do użytkowania samochodów funkcyjnych. Przydział pojazdów służbowych przypisanych do Oddziału w Lublinie należał do kompetencji Pełnomocnika ds. floty w ramach Centrali PGE Dystrybucja S.A. Równocześnie powód miał przydzielony samochód służbowy jako dyrektor #### #### w Centrali PGE Dystrybucja S.A. ale nie jako dyrektor #### #### w Lublinie. Tym samym jeśli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w użytkowaniu pojazdu, to z pewnością #### #### nie ponosił za to odpowiedzialności jako osoba zatrudniona w Oddziale PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie.

W kontekście takich okoliczności działanie pozwanego, jeśli chodzi o rozwiązanie z powodem stosunku pracy, należało zatem uznać za nie poparte wnikliwą analizą wykonywanych przez niego zadań w ramach stosunku pracy łączącego z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Jak się okazało pozwany w wypowiedzeniu podał cztery przyczyny powołując się na trzy audyty: audyt gospodarki zapasami PGE Dystrybucja S.A., audyt procesu modyfikacji i rozliczania zamówień w GK PGE (…) oraz audyt współpracy spółek GK PGE (w tym z Lasami Państwowymi). Żaden z tych audytów nie dotyczył Oddziału w Lublinie i nie wykazał nieprawidłowości w realizacji zadań powierzonych powodowi na stanowisku dyrektora #### #### Oddziału. Zasadniczo rekomendacje wskazane w audytach, czy instrukcje Departamentu Compilance dotyczyły Centrali PGE Dystrybucja S.A., w tym m.in. Departamentu Administracji, bądź też innych Oddziałów. Jednocześnie co należy jeszcze raz stanowczo podkreślić, wypowiedzenie nie dotyczyło stosunku pracy i obowiązków powoda w PGE Dystrybucja S.A. w #### ####.

Wobec powyższego nie można uznać, że wypowiedzenie powodowi umowy o pracę było uzasadnione. Zgromadzony w toku procesu materiał dowodowy nie daje bowiem podstaw do takiego ustalenia.

W tej sytuacji Sąd uwzględnił żądanie pozwu i na podstawie art. 45 § 1 k.p. przywrócił powoda na warunkach pracy i płacy obowiązujących strony przed dniem 31 stycznia 2022 roku. Przywróceniu temu nie stoi na przeszkodzie fakt, iż obecnie jest już nowy dyrektor jednostki – #### #### Oddziału w Lublinie.

Podkreślić w tym miejscu należy, że #### #### nie był skonfliktowany ze współpracownikami ani z kierownictwem pozwanego. Na tle jego zatrudnienia nie dochodziło do sporów. Powód od lat miał pozytywną opinię pracowniczą. Nie był karany dyscyplinarnie. Zatem nie zachodzi niemożliwość restytucji łączącego strony stosunku pracy. Strona pozwana wdając się w spór sądowy zainicjowany odwołaniem powoda od przedmiotowego wypowiedzenia umowy o pracę, powinna liczyć się z możliwością przegrania sprawy i koniecznością ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika na dotychczasowych warunkach.

Zasadę prawa do restytucji stosunku pracy, nawet gdy nie jest możliwe zatrudnienie na uprzednio zajmowanym stanowisku potwierdza uchwała składu powiększonego Sądu Najwyższego z 16 maja 2012 roku, III PZP 3/12 z tezą: „W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 k.s.h. nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy”.

Zgodnie z treścią przepisu art. 47 zdanie 1 k.p. pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc.

Zgodnie z przedłożonym przez zakład pracy zaświadczeniem, miesięczne wynagrodzenie powoda stanowiła kwota ### zł. Wynagrodzenie w tej wysokości zostało zatem zasądzane warunkowo, bowiem staje się ono należne dopiero po podjęciu pracy przez pracownika.

O kosztach procesu rozstrzygnięto, uwzględniając jego wynik, na podstawie art. 98 k.p.c. Stroną przegrywającą niniejszy spór był pozwany pracodawca, wobec czego był on zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda poniesionych przez niego kosztów procesu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego, z mocy art. 98 § 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c., zalicza się wynagrodzenie pełnomocnika – jednak nie wyższe niż określone w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265 t.j.). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia stawka wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia majątkowe przy wartości przedmiotu sporu od 10.000 zł do 50.000 zł wynosi 2700 zł, z kolei zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stawka pełnomocnika w przypadku roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne wynosi 180 zł. Wobec powyższego, w związku z jednoczesnym dochodzeniem tak roszczeń majątkowych (wynagrodzenia), jak i niemajątkowych oraz uwzględniając uiszczoną przez powoda opłatę od pozwu w wysokości ### zł, należało zasądzić na rzecz #### #### łącznie kwotę ### zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłożonych wydatków Sąd oparł na treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z tych wszystkich względów orzeczono, jak w wyroku.

Więcej informacji

Więcej informacji w artykule: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.