Prawo pracy

Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracodawca może zwolnić Pracownika zatrudnionego bezterminowo (na czas nieokreślony) w trybie wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że dokonanie przez Pracodawcę jednostronnego rozwiązania stosunku pracy w sposób wadliwy powoduje powstanie po stronie Pracownika roszczeń związanych z restytucją stosunku pracy albo odszkodowaniem.

Roszczenia przysługujące pracownikom.

W sytuacji, gdy do zwolnienia Pracownika dochodzi z zachowaniem okresu wypowiedzenia może on w pierwszej domagać się bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa rozwiązaniu (co w tym wypadku ma miejsce już po złożeniu pozwu) przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Może również zamiast w/w roszczeń domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Podobnie kształtują się roszczenia wynikające ze zwolnienia „natychmiastowego”. W tej sytuacji Pracownik nie może jednak dochodzić uznania czynności za bezskuteczną, ale od razu przysługuje mu roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Może również, zamiast przywrócenia do pracy, żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Warto również wskazać, że pracownikowi, który wskutek wyroku przywracającego do pracy podejmie ją w ustawowym terminie, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Rzeczone wynagrodzenie wynosi w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę nie więcej niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc, w przypadku zwolnionych bez wypowiedzenia zaś nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Wyjątek przewidziany jest dla osób objętych szczególną ochroną stosunku pracy, którym wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia „z winy pracodawcy”.

Roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę przysługują również pracownikowi, który dokonał rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia „z winy pracodawcy”. Pracownik może bowiem postąpić w ten sposób, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, w takim zaś przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Przeczytaj więcej na temat rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.)

Przeczytaj więcej na temat rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 k.p.)

Przeczytaj więcej na temat rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika (art. 55 k.p.)