Oddalenie apelacji spółki ochroniarskiej od wyroku o zapłatę korzystnego dla klienta

Sąd pierwszej instancji wydanym wyrokiem oddalił powództwo spółki należącej do grupy kapitałowej świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia złożone przeciwko Klientowi kancelarii. Wytoczony proces cywilny dotyczył żądania zwrotu wynagrodzenia za wykonane umowy zlecenia w wysokości 142 tys. zł. Spółka odwołała się od powyższego wyroku do Sądu Apelacyjnego.

Pozwany był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w siostrzanej spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej na stanowisku pracownika ochrony-konwojenta i w tym samym czasie zawierał umowy zlecenia z poprzednikiem prawnym powoda, a następnie z powodem. Przedmiotem umów zlecenia były czynności związane z konwojowaniem wartości pieniężnych oraz obsługą bankomatów i innych urządzeń bankowych.

Sąd drugiej instancji analizując stan faktyczny wywnioskował, że umowy zlecenia zawarte przez strony były ważne, lecz pozwany nie wykonał zleceń objętych umową na rzecz powoda, lecz świadczył pracę na rzecz innego podmiotu. Skoro umowy zlecenia były ważne, a powód świadomie świadczył na rzecz pozwanego, to nie może skutecznie domagać się zwrotu. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał powództwo za bezzasadne i oddalił apelację spółki.

Więcej informacjiWyrok sądu pierwszej instancji: Sąd oddalił powództwo w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii. Więcej w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.


Wyrok w sprawie apelacyjnej o zapłatę kwot otrzymanych tytułem wynagrodzenia za wykonane umowy zlecenia