Sprawy Sądowe

Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Klientka Kancelarii została pozwana przez pracodawcę o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Pozew dotyczył okresu, w którym pozwana zarządzała jednostką przed zakończonym stosunkiem pracy.

Kancelaria reprezentując Klientkę udowodniła, że pracodawca nie ma w stosunku do Klientki żadnych roszczeń związanych z zakończonym już stosunkiem pracy. Ponadto do szkody na rzecz pracodawcy w ogóle nie doszło oraz nie została podpisana żadna umowa ani też porozumienie, na mocy którego wynikałby obowiązek pokrycia jakiejkolwiek straty.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych