Sprawy Sądowe

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika

Klient reprezentowany przez Kancelarię pozwał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej o zasądzenie odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Klient był zatrudniony w Spółce w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierownika zespołu hurtowni.

Pracodawca rozwiązał stosunek pracy z Klientem bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wskazując m.in. na brak bieżącej pieczy nad stanami magazynowymi, niedbanie o ochronę mienia i nieprzeprowadzanie inwentaryzacji cząstkowych.

Wedle powoda, stawiane przez pracodawcę zarzuty były nieprawdziwe, a przyczyny wskazane w wypowiedzeniu nie miały oparcia w rzeczywistym stanie rzeczy. W toku postępowania Kancelaria udowodniła, że Klient nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, nie doprowadził celowo do powstania niedoboru w stanach magazynowych, nie kierował się złą wolą ani nie dopuścił się zaniedbań w tym zakresie. W związku w powyższym rozwiązanie umowy o pracę w trybie wypowiedzenia z winy pracownika nie miało uzasadnienia.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klienta Kancelarii odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika - strona 1 Wyrok w sprawie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika - strona 2