Sprawy Sądowe

Wyrok zasądzający odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Klient był zatrudniony w pozwanej Spółce na stanowisku pracownik ochrony-konwojent. Spółka rozwiązała z nim umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., uzasadniając to ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na samowolnym zaprzestaniu wykonywania obowiązków pracowniczych. Klient wniósł pozew przeciwko Spółce domagając się przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenia od pozwanego wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. W toku procesu powód cofnął pozew w zakresie zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, żądając ostatecznie zasądzenia odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Klient każdego miesiąca liczył przepracowane godziny, aby wiedzieć czy wypracował miesięczną normę czasu pracy oraz czy nie świadczy pracy w godzinach nadliczbowych. Pod koniec spornego miesiąca pozostało mu do wypracowania parę godzin do pełnego etatu. Po wykonaniu zaplanowanych zadań i zjechaniu do bazy grupie powoda zostało przydzielone dodatkowe zadanie. Z wyliczeń klienta wynikało, że już przekroczył o parę godzin miesięczną normę czasu pracy, więc po uzyskaniu zgody od dyspozytora na zakończenie świadczenia pracy zakończył pracę. W ocenie klienta rozwiązanie umowy przez pracodawcę było bezpodstawne, a zastrzeżenia co do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika złożyła reprezentująca go organizacja związkowa.

Kancelaria w procesie udowadniała, że w zachowaniu Klienta nie można doszukać się winy umyślnej ani rażącego niedbalstwa, które uzasadniało by zwolnienie dyscyplinarne. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i zasądził na rzecz powoda z tego tytułu odszkodowanie.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika