Zawarcie ugody w wyniku której Klientka Kancelarii została przywrócona do pracy

Klientce zatrudnionej w Szkole jako nauczycielka pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła pozew do Sądu domagając się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne oraz zasądzenie na rzecz powódki kosztów procesu.

Po otrzymaniu odpisu pozwu pozwany cofnął wypowiedzenie umowy o pracę przywracając Klientkę do pracy. W związku z powyższym Kancelaria cofnęła roszczenie przywrócenia do pracy podtrzymując żądanie zasądzenia kosztów procesu. Sąd Rejonowy w Puławach umorzył postępowanie zasądzając od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne