Oddalenie apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klienta Kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Spółka złożyła apelację od powyższego wyroku do Sądu drugiej instancji.

Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu apelacyjnym oddalił apelację.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych