Porozumienie przywracające do pracy Klientkę objętą ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem

Pracodawca rozwiązał z Klientką umowę o prace na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jako przyczynę zwolnienia wskazał brak stawienia się do pracy po upływie okresu korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego oraz unikanie wykonania okresowych badan lekarskich i kontrolnych badan lekarskich, pomimo wystosowania skierowania przez pracodawcę.

Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem, przywrócenie Klientki do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Zarzuty zawarte w wypowiedzeniu umowy o pracę były bezpodstawne i krzywdzące. Powódka nie stawiła się do pracy, ponieważ przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z stwierdzonym stanem ciąży. W ocenie Kancelarii, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy. Powódka była objęta ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem w oparciu o art. 177 k.p. co oznacza, że pracodawca nie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży a także w okresie urlopu macierzyńskiego.

Strony postępowania zawarły po za sprawą porozumienie, w wyniku którego Klientka została przywrócona do pracy i mogła korzystać z uprawnień związanych z macierzyństwem. W związku z tym Kancelaria wycofała pozew, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie umorzył postępowanie.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Ochrona pracownicy w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego.

Poniżej zamieszczamy odpis postanowienia wydanego w opisanej sprawie:

Postanowienie w sprawie, w której doszło do porozumienia, w wyniku którego Klientka objęta ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem została przywrócona do pracy