Sprawy Sądowe

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i wydanym wyrokiem ustalił Klientowi prawo do emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaną decyzją odmówił Klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że wnioskodawca nie udowodnił 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy do pracy w szczególnych warunkach nie uwzględnił okresu 7 lat pracy w Spółdzielni Transportu Ogrodniczego (uwzględniono 13 lat i 11 miesięcy pracy), ponieważ wnioskodawca nie przedłożył świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze za ten okres. Do stażu pracy ZUS nie uwzględnił również okresu nie wykonywania zatrudnienia po odbyciu służby wojskowej bez którego ogólny staż ubezpieczeniowy wyniósł 24 lata i 11 miesięcy.

Klient złożył odwołanie od powyższej decyzji, wnosząc o jej zmianę i ustalenie prawa do emerytury. W uzasadnieniu argumentował, że dzień po powrocie ze służby wojskowej zgłosił się do pracodawcy celem podjęcia zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku jednak możliwość rzeczywistego podjęcia wykonywania pracy nastąpiła później, co nie wynikało z przyczyn leżących po jego stronie, tylko po stronie zakładu pracy. Odnośnie okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach podniósł, że dowodem na tę okoliczność jest świadectwo pracy natomiast nazwa zajmowanego stanowiska nie ma znaczenia dla oceny charakteru zatrudnienia. Klient pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony.

Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy i jej wykonywanie w warunkach określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a więc stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Klient wykonywał wówczas pracę kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony wskazaną w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku, w wykazie A. Doliczając okres kwestionowanych przez organ rentowy 7 lat zatrudnienia do uwzględnionego okresu 13 lat i 11 miesięcy pracy w warunkach szczególnych należało uznać, że Klient przepracował łącznie co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych.

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie za zasadne i wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalając Klientowi Kancelarii prawo do emerytury.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – kwestia odbywania służby wojskowej. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Emerytura w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zmianę decyzji ZUS-u ustalający Klientowi prawo do emerytury