Ochrona pracownicy w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z postanowieniami art. 177 Kodeksu pracy ustawodawca ograniczył możliwość zwolnienia z pracy pracownicy w okresie ciąży oraz w czasie urlopu macierzyńskiego.

Uprawnienia związane z macierzyństwem.

Jak stanowi art. 177 § 1 Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego Pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (tzw. zwolnienia dyscyplinarnego) i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić wówczas z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

Uprawnienia przysługujące ojcu dziecka.

Przywołane wyżej zasady stosuje się odpowiednio także do pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Uprawnienia w okresie ciąży.

W zakresie dotyczącym pracownic w ciąży warto również zauważyć, że umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zasady tej nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.