Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił pozew o zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia

Klient został pozwany przez Spółkę o zapłatę 19 tys. zł jako zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia. Pozwany i Spółka zawarli umowę zlecenia, na mocy której Klient zobowiązał się do wykonywania czynności polegających m.in. na kontroli i weryfikacji dokumentów związanych z obsługą kaset bankomatowych. Równocześnie Klient był zatrudniony w drugiej Spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej na podstawie umowy o pracę i za podobne czynności jakie wykonywał w ramach stosunku pracy zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Spółka w pozwie podniosła, że wynagrodzenie wypłacone pozwanemu z tytułu umowy zlecenia było świadczeniem nienależnym, gdyż czas, który przypisywała zawartej przez siebie umowie zlecenia, został uznany za czas pracy wykonywany w oparciu o umowę o pracę w drugiej Spółce, za który to czas zasądzono wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Sąd uznał, że z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym zeznań powoda przesłuchanego w charakterze strony oraz zeznań świadków wynika, iż wszelkie obowiązki wynikające z łączącego pozwanego z Spółką stosunku zobowiązaniowego były wykonywane. Klient wywiązał się zatem z umowy zlecenia, czynności jakie wykonywał w ramach tej umowy pokrywały się jedynie z obowiązkami ciążącymi na nim w ramach łączącego go stosunku pracy z drugą Spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej. W ocenie Sądu strona powodowa nie udowodniła, iż Klient nie wykonywał zobowiązania wynikającego z treści łączącej go umowy z Spółką.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający pozew o zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia