Zawarcie porozumienia w sprawie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach

Pracodawca rozwiązał z Klientem umowę o pracę na czas określony z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Klient nie zgadzał się z wypowiedzeniem umowy, które nie zostało uzasadnione, nie uzyskał informacji o przyczynach rozwiązania umowy, ponadto nigdy pracodawca wobec jego pracy jako Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych nie zgłaszał żadnych uwag, oceniając wykonywane czynności bardzo wysoko.

Kancelaria reprezentując Klienta złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem, przywrócenie powoda do pracy na dotychczasowych warunkach oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. W toku sprawy strony sporu doszły do porozumienia, pracodawca cofnął wypowiedzenie umowy o pracę, Klient został przywrócony do pracy i w związku z powyższym Kancelaria wycofała pozew wnosząc o umorzenie postępowania.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Odwołanie do Sądu Pracy.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie w sprawie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach, w której zostało zawarte porozumienie