Wyrok oddalający apelację w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika

Spółka, w której zatrudniony był Klient na stanowisku pracownik ochrony-konwojent rozwiązała z nim umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. uzasadniając to ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na samowolnym zaprzestaniu wykonywania obowiązków pracowniczych. Pracownik odwołał się do Sądu Pracy składając pozew, w którym domagał się przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenia od pozwanego wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.

Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i zasądził na rzecz Klienta z tego tytułu odszkodowanie. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok zasądzający odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pozwana Spółka wzniosła apelacje od wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika