Sąd oddalił powództwo o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia

Ostatnio zakończyła się kolejna sprawa prowadzona przez Kancelarię o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia. Klientem był kolejny pracownik pozwany o zapłatę w tym przypadku prawie 50 tys. zł. Pozwany zawierał z Spółką umowy zlecenia, na mocy których wykonywał czynności związane z transportem wartości pieniężnych. Klient był równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika ochrony-konwojenta w Spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej.

Klient wywiązał się z umów zlecenia, obowiązki wynikające z łączącego go z Spółką stosunku zobowiązaniowego były wykonywane. Podobnie jak w poprzednich sprawach analogicznych i tym razem Sąd nie znalazł podstaw do wydania orzeczenia zgodnego z żądaniem pozwu. Sąd Rejonowy w Łukowie oddalił powództwo Spółki.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok orzekający oddalenie powództwa o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia