Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty 27 tys. otrzymanej jako wynagrodzenie za umowy zlecenia

Do Sądu wpłynął pozew przeciwko Klientowi Kancelarii wnoszący o wydanie nakazu zapłaty ponad 27 tys. zł. jako nienależnie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Klient nie uznawał powództwa, przy pomocy Kancelarii w odpowiedzi na pozew wniósł o jego oddalenie. Pozwany był zatrudniony na stanowisku pracownik ochrony - konwojent na podstawie umowy o pracę, zawierał również umowy zlecenia z poprzednikiem prawnym Spółki. W ramach obu umów - umowy o pracę i umowy zlecenia konwojent wykonywał te same czynności, zlecane przez dyspozytora. Z tytułu umów zlecenia Klient otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie ponad 27 tys. zł. Pozwany pobierając te świadczenia traktował je jako zapłatę za faktycznie wykonaną pracę na rzecz Spółek.

Sąd Rejonowy w Jaworznie uznał powództwo jako bezzasadne i wydanym wyrokiem oddalił powództwo Spółki.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty 27 tys. otrzymanej jako wynagrodzenie za umowy zlecenia