Zawarcie ugody i otrzymanie odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę

Klientka Kancelarii była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku specjalista ds. kadr i plac oraz specjalista ds. finansowo-księgowych w wymiarze po 0,5 etatu. Pracodawca rozwiązał z Klientką umowę o pracę uzasadniając to negatywną oceną poziomu realizacji zleconych zadań na zajmowanym stanowisku związanych z weryfikacją dokumentów księgowych.

Klientka nie zgadzała się z zwolnieniem i jego uzasadnieniem, uważała zarzuty za nieprawdziwe, wykonywała powierzone jej obowiązki zawsze z należytą starannością. Pracodawca nigdy wobec pracy Klientki nie zgłaszał żadnych uwag, ponadto nigdy wcześniej nie zarzucał jej jakichkolwiek uchybień w wykonywaniu pracy. Kancelaria na zlecenie Klientki wniosła do Sądu pozew o przywrócenie do pracy, uznanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i przywrócenie powódki do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.

Na rozprawie Klientka wyraziła chęć zawarcia ugody, wycofania żądania przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w zamian za odszkodowanie. Pozwana Spółka w ramach ugody zobowiązała się do zapłaty na rzecz powódki odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w związku z zawarciem ugody umorzył postępowanie i zniósł wzajemnie między stronami koszty.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie w sprawie, w której została zawarta ugoda na mocy której pozwany zobowiązał się do zapłaty na rzecz Klientki Kancelarii odszkodowania