Administracyjna procedura rozgraniczenia nieruchomości

Kiedy zostaje wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości?

W wyniku żądania wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego przez właściciela nieruchomości następuje wyznaczenie geodety przez właściwy organ. Ten to zaś dokonując czynności w terenie sporządza protokół graniczny służący utrwaleniu oznaczenia faktycznego przebiegu granic nieruchomości. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody przed geodetą, ustalenie przebiegu granicy jest możliwe na podstawie dowodów z dokumentów bądź strony złożyły zgodne oświadczenie stron właściwy organ wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

Jak stanowi art. 33 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Co poprzedza wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości?

Zgodnie zaś z ust. 2 wydanie takiej decyzji poprzedza:

  1. dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami oraz
  2. włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Co należy zrobić jeśli nie jest się zadowolonym z przebiegu granicy?

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie.

W doktrynie wyrażany jest pogląd, że z chwilą przekazania sprawy do sądu uprzednio prowadzone postępowanie administracyjne nie wywołuje skutków prawnych, a merytoryczna decyzja o rozgraniczeniu traci swą moc i przestaje obowiązywać.

„Żądanie przekazania sprawy sądowi jest środkiem bezwzględnie anulacyjnym, a nie jedynie suspensywnym, jak odwołanie w trybie instancji. Anulacja dotyczy jednak tylko tej części decyzji, która została zaczepiona; w pozostałej części osiąga ona procesowe i materialnoprawne skutki decyzji ostatecznej” (por. uzasadnienie postanowienia SN z 31 sierpnia 1963 r., III CR 136/63, OSNCP 1964, nr 10, poz. 203, LexisNexis nr 315173; por. też J. Łętowski, Sądy powszechne i praworządność w administracji, Ossolineum 1967, s. 106, 104; M. Stahl, Zbieg drogi postępowania administracyjnego i sądowego, SPE 1979, t. XXI, s. 47).

„Na płaszczyźnie doktrynalnej przeważa pogląd, iż w takiej sytuacji decyzja administracyjna staje się bezprzedmiotowa, choć na płaszczyźnie normatywnej [...] kwestia ta nie jest na ogół uregulowana” (M. Stahl, Zbieg drogi postępowania administracyjnego..., s. 47).

Więcej informacjiWięcej w artykule na blogu: Procedura rozgraniczenia działek.