Świadectwo pracy - roszczenie związane z niewydaniem lub wydaniem wadliwego świadectwa pracy

Rozwiązanie stosunku pracy, niezależnie od tego na jakiej podstawie ono nastąpiło wymaga, aby pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy. Jest to dokument potwierdzający zatrudnienie, jego charakter oraz długość, a dodatkowo zawierający informacje, które będą niezbędne nowemu pracodawcy w celu ustalenia uprawnień pracownika. Pracodawca jest obowiązany co do zasady wydać świadectwo w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli zaś z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego.

W jakim terminie wnioskować o poprawę świadectwa pracy?

Zdarza się jednak, że otrzymane przez pracownika świadectwo pracy zawiera błędy. W takiej sytuacji pracownik w pierwszej kolejności winien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Zgodnie z art. 97 § 21 Kodeksu pracy ma na to 14 dni od dnia otrzymania świadectwa. W razie nieuwzględnienia przez pracodawcę w/w wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Odszkodowanie w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 99 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie takie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Przykładowy wyrok w prowadzonej przez kancelarię sprawie sądowej o sprostowanie świadectwa pracy: Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy.