Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracownika

Pracodawca nie zawsze otrzyma od pracownika zwrot nienależnie wypłaconej pensji, niezależnie od tego czy będzie to wynagrodzenie zasadnicze czy dodatkowe (np. premie, prowizje).

Przypadki w których pracownik nie musi zwracać wynagrodzenia

Powyżej wyrażone stanowisko wymaga spełnienia dwóch przesłanek:

  • przekonanie pracownika o otrzymaniu wynagrodzenia w słusznej wysokości i brak świadomości obowiązku zwrotu przedmiotowych środków,
  • zużycie środków w taki sposób, iż nie jest on wzbogacony, tj. przeznaczenie wynagrodzenia na bieżące potrzeby życia codziennego celem ich zaspokojenia (art. 409 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – dalej k.c.).

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi następuje bowiem na ryzyko pracodawcy. Pracodawca odpowiada więc za błędne wyliczenia wynagrodzeń, albo za wypłaty na podstawie nieprawidłowych interpretacji przepisów i to zarówno gdy wynagrodzenie jest zaniżone, jak i zawyżone. Bez znaczenia jest tu stwierdzenie przez pracodawcę, że do wypłaty doszło niezasadnie, a także wezwanie do zapłaty zastosowane w niniejszej sprawie.

Prawo pracownika do swobodnego dysponowania wypłaconym wynagrodzeniem za pracę

Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzenia za pracę, nie zawsze musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były mu one należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, które z reguły zużywa na własne potrzeby w taki sposób, że nie jest już wzbogacony - art. 409 k.c. w zw. z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 r., I PK 31/10).

Istotnym jest również fakt, iż zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 r., II PK 138/06, pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem (art. 409 k.c. w związku z art. 410 § 1 k.c. i w związku z art. 300 k.p.).

Analogiczny temat poruszamy na Blogu w artykule: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.