Utrata prawa do zasiłku chorobowego - odwołanie do Sądu

Pracownikowi, który wskutek choroby lub innego zdarzenia stał się niezdolny do pracy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek wypłacany jest za cały okres, w którym pracownik nie może podjąć obowiązków służbowych, nie dłużej jednak niż ustalony przepisami prawa okres zasiłkowy. Zdarza się jednak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozbawia Pracownika prawa do przedmiotowego zasiłku za cały okres jego pobierania lub jego część i nakazuje zwrot już pobranych kwot.

Przesłanki ustawowe uzyskania zasiłku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W takiej sytuacji ZUS wydaje decyzję, zgodnie z którą pozbawia prawa do zasiłku i/lub nakazuje zwrot kwot już wypłaconych. Nie zawsze jednak decyzja ta jest prawidłowa, może ona być bowiem oparta na nieprawidłowych ustalenia faktycznych poczynionych przez ZUS lub nieprawidłowej interpretacji przepisu pod kątem ustalonego stanu faktycznego. W takiej sytuacji adresat decyzji ma prawo odwołania do Sądu. Musi to jednak zrobić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania/odebrania przesyłki zawierającej decyzję. Gdy tego nie zrobi, decyzja staje się prawomocna i może zostać skierowana do egzekucji, gdy dojdzie jednak do skutecznego złożenia odwołania w przepisanym terminie dochodzi do wstrzymania wykonalności decyzji, zaś rozstrzygnięcie sprawy będzie należeć do Sądu.

Rozstrzygnięcia Sądu.

Efektem postępowania sądowego wywołanego złożeniem przez Ubezpieczonego odwołania od decyzji ZUS-u może być zmiana przez Sąd tej decyzji, jeśli uzna on, że jest ona nieprawidłowa albo oddalenie odwołania i utrzymanie jej w mocy. Postępowania tego rodzaju są z reguły dość skomplikowane, zatem słusznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego pełnomocnika.

Przykładowy wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie sądowej dot. prawa do zasiłku chorobowego