Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy oraz niewydaniem świadectwa pracy

Klientka złożyła pozew przeciwko byłemu pracodawcy wnosząc o zasądzenie zaległego wynagrodzenia, zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, wydanie świadectwa pracy i odszkodowanie za niewydanie w terminie świadectwa pracy, wraz z odsetkami.

Klientka była zatrudniona u pozwanego na stanowisku „Koordynator biura obsługi sprzedaży” na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W związku z urodzeniem dziecka powódka przebywała na rocznym urlopie macierzyńskim a następnie został jej udzielony dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. W związku z powyższymi nieobecnościami w pracy pozwany miał obowiązek wypłacić klientce wynagrodzenie urlopowe oraz wynagrodzenie chorobowe. Tymczasem pozwany za dwa ostatnie miesiące w/w okresu nie wypłacił powódce żadnych środków.

Po powrocie do pracy powódka złożyła pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jako przyczynę tegoż rozwiązania powódka wskazała brak wypłaty wynagrodzenia za dwa miesiące. Zgodnie z art. 55 § 11 zd. pierwsze Kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika i w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Po złożeniu przez powódkę oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p. pozwany nie wydał jej świadectwa pracy. Spowodowało to po stronie powódki szkodę w postaci niemożności podjęcia nowego zatrudnienia, a także niemożliwość korzystania ze świadczeń w szczególności z zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie świadectwa pracy w formie odszkodowania.

Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz klientki 11 771.02 zł wynagrodzenia, 4 100 zł tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, 5 740,14 zł tytułem odszkodowania w związku z niewydaniem świadectwa pracy oraz zobowiązał pozwanego do wydania świadectwa pracy.

Więcej informacji

Zagadnienia poruszone w powyższej sprawie opisujemy w tematach:


Wyrok zasądzający zaległe wynagrodzenie, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, orzekający wydanie świadectwa pracy i odszkodowanie za niewydanie w terminie świadectwa pracy - strona 1 Wyrok zasądzający zaległe wynagrodzenie, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, orzekający wydanie świadectwa pracy i odszkodowanie za niewydanie w terminie świadectwa pracy - strona 2