Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Kancelaria reprezentując dwóch pracowników ochrony - konwojentów w złożonym pozwie wniosła o zasądzenie 27 720,40 zł oraz 34 282,36 zł tytułem należności za niewypłacone wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Okresem spornym w sprawie były lata 2015 - 2018, w których to klienci pracowali na podstawie umowy o pracę u pozwanego pracodawcy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z spółką „siostrą” należącą do tej samej grupy kapitałowej. Powodowie wykonywali te same czynności w ramach pracowniczego zatrudnienia oraz w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych.

Sąd pierwszej instancji zaliczył na poczet wynagrodzenia należnego powodom kwoty otrzymane z umowy zlecenia zasądzając jedynie 1.976,51 zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz jednego z powodów.

Kancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd drugiej instancji ustalił, że wszelka aktywność zawodowa, jaką powodowie podejmowali na podstawie umów zlecenia, była w istocie wykonywaniem obowiązków służbowych w ramach łączącego ich z  pozwanym stosunku pracy, a co za tym idzie, po stronie powodów istniało roszczenie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej Spółki łącznie ponad 60 tys. zł na rzecz pracowników ochrony.

Polecamy artykuły o podobnej tematyce:

Poniżej zamieszczamy odpis wyroku dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok uwzględniający apelację Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok uwzględniający apelację Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2