Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Klientowi Kancelarii prawo do emerytury odmawiając przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż na dzień 1 stycznia 2009 roku nie został udowodniony przez wnioskodawcę 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach. ZUS jako pracę w szczególnych warunkach uznał jedynie 5 lat pracy z całego okresu zatrudnienia odmawiając zaliczenia do stażu pracy w warunkach szczególnych okresów dla których w świadectwach wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie podano charakteru wykonywanej pracy a wpisano zajmowane stanowiska takie jak: „aparatowy”, „odlewnik wyrobów ceramicznych” czy „aparatowy gazów technicznych”, które nie było zgodne ze stanowiskiem podanym w przepisach resortowych.

Klient z pomocą Kancelarii odwołał się od decyzji ZUS-u wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do rekompensaty wskazując, że pracował w warunkach szczególnych przez ponad wymagany 15-letni okres, będąc zatrudnionym w Odlewni Żeliwa Sp. z o.o. na stanowisku aparatowego gazów technicznych, co po zsumowaniu z uznanym przez organ rentowy okresem pracy w warunkach szczególnych daje ponad 15 lat pracy w takich warunkach.

Kancelaria w toku postępowania przy pomocy zebranego w sprawie materiału dowodowego, zeznań Klienta oraz świadków udowodniła fakt pracy w szczególnych warunkach w spornym okresie. Brak świadectwa pracy informującego o zatrudnieniu w szczególnych warunkach, bądź też wskazanie niewłaściwych przepisów w tym przedmiocie, nie może powodować negatywnych konsekwencji dla pracownika. Nie ma znaczenia fakt, że Klient formalnie miał powierzone stanowisko pracy, które nie zostało wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do odpowiedniego aktu resortowego skoro ustalono w toku postępowania, że faktycznie świadczył on pracę zaliczaną do wykonywanych w szczególnych warunkach na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983, nr 8, poz. 43) oraz aktu resortowego.

Po zsumowaniu spornego okresu pracy z tym uznanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymamy 19 lat pracy w szczególnych warunkach, a więc znacznie więcej niż wymagane 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi Kancelarii prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznych. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze w sytuacji utraty prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznający prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach