Ugoda zobowiązująca pozwanego do wypłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Klient Kancelarii otrzymał do podpisania rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, które Pracodawca uzasadniał redukcją etatów. Klient nie przyjął zwolnienia, nie zgadzał się z jego uzasadnieniem, domagał się wpisania powodu, którym według niego były konflikty na tle etnicznym/rasowym ponieważ pochodzi z Egiptu. Po odmowie porozumienia Pracodawca wypowiedział Klientowi umowę o pracę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Klient złożył pozew do Sądu Pracy wnosząc o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne oraz o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

W toku postępowania strony sporu zawarły ugodę, na podstawie której pozwany został zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta reprezentowanego przez Kancelarię kwoty 15 tys. zł tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Zagadnienia poruszone w powyższej sprawie opisujemy w tematach: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony oraz: Dyskryminacja - pomoc prawna.

Poniżej zamieszczamy protokół w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Protokół dotyczący ugody w sprawie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę - strona 1 Protokół dotyczący ugody w sprawie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę - strona 2