Wyrok uniewinniający Klientkę Kancelarii oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego

Zakończyła się sprawa karna, w której reprezentowaliśmy Klientkę oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego o wartości środków znajdujących się na rachunku bankowym.

Klientka opiekowała się chorym ojcem, który upoważnił ją do zarządzania kontem bankowym, by mogła opłacać bieżące wydatki oraz koszty leczenia. Z czasem ojciec darował córce środki, które pozostaną na koncie. Po śmierci ojca okazało się, że majątek spadkowy przepisany był na innego członka rodziny, który w procesie występował jako oskarżyciel posiłkowy.

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uniewinnił Klientkę Kancelarii od dokonania zarzucanego czynu.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Przywłaszczenie czy darowizna? Sprawa z oskarżenia o przywłaszczenie rzeczy ruchomej. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Przestępstwo przywłaszczenia mienia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok uniewinniający Klientkę Kancelarii oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego
UZASADNIENIE
Formularz UK 1
Sygnatura akt
II K ##/19
Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.
1. USTALENIE FAKTÓW
1.1. Fakty uznane za udowodnione
Lp.
Oskarżony
Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)
1.1.1.
#### ####
W okresie od dnia 1 lutego 2017 roku do 14 lutego 2017 roku w Świdniku, woj. lubelskiego, przywłaszczyła prawo majątkowe o wartości środków znajdujących się na rachunku bankowym w #### Banku o numerze #### należącym do #### #### w kwocie 43.005,71 zł, czym działała na szkodę #### ####
Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione
Dowód
Numer karty
1. Oskarżona #### #### i pokrzywdzona #### #### są córkami #### ####. Pokrzywdzona w szczególności w 2016r. i 2017r. zamieszkiwała w #### na ulicy ####, odwiedzając ojca średnio raz w miesiącu i utrzymując z nim kontakt telefoniczny. Gdy zachorował przyjeżdżała średnio co 2 tygodnie. Z kolei oskarżona przebywała w Świdniku na ulicy ####, mając znacznie częstszą osobistą styczność z #### #### zamieszkującym w Świdniku na ulicy ####.
odpisy aktów urodzenia
zeznania
#### ####

wyjaśnienia
#### ####
35-36

23, 24v,
523-525

453v-454,
519v-522v,
768v-769
2. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia #### #### wymagał opieki. W styczniu #### #### przebywała u niego codziennie o ile nie był hospitalizowany. Wraz z mężem robiła zakupy, przygotowywała posiłki ojcu, zajmowała się jego pielęgnacją. Wszelkie związane z tym koszty regulowała z własnych zasobów pieniężnych. W okresie hospitalizacji #### #### wynajęła dodatkowo do opieki nad nim jedną osobą. #### #### także dokonywała zakupów środków pielęgnacyjnych dla ojca wydając średnio 45 zł tygodniowo, a ponadto przekazała oskarżonej kwotę 300 zł.
historia rachunku bankowego
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
wyjaśnienia
#### ####
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
w części
zeznania
#### ####
30
48v-49
525v-527
769-769v
51v, 52, 527-528
769v-770
453v-454,
519v-522v,
768v-769
62, 63
555-556v
w zw. z 565
23, 24v, 523-525
780
769v-780
3. Nieustalonego dnia stycznia 2017 roku #### #### poprosił #### ####, aby pomogła w udzieleniu pełnomocnictwa na jej rzecz do rachunku bankowego w #### Banku SA. Kilkakrotnie ponaglana oskarżona udała się ostatecznie do placówki agencyjnej #### Banku SA w Świdniku, gdzie pobrała stosowne druki dokumentów. Z uwagi na złą kondycję fizyczną #### #### nie był w stanie osobiście udać się do banku. Pracownik banku rozmawiał telefonicznie z #### ####, który potwierdził wolę udzielenia pełnomocnictwa #### ####.

W dniu # lutego 2017r. #### #### podpisał w mieszkaniu pełnomocnictwo, które oskarżona zaniosła do Placówki Agencyjnej nr #### na ulicy #### w Świdniku. Pełnomocnictwo dla #### #### „w zakresie pełnym” do rachunku nr #### uznano za ważne i skuteczne, chociaż powinno zostać podpisane w siedzibie Oddziału osobiście przez #### #### w obecności pracownika #### Banku SA.
umowa rachunku
i pełnomocnictwo
regulamin rachunków
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
wyjaśnienia
#### ####
297-299
429-435
384v- 385v- 541v- 542v
62, 63
555-556v
w zw. 565v
453v-454,
519v-522v,
768v-769
4. #### #### w styczniu i lutym 2017r. kilkukrotnie oświadczał oskarżonej, aby podjęła środki pieniężne z jego rachunku bankowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania. Pozostałą część pieniędzy darował #### ####.
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
wyjaśnienia
#### ####
48v-49
525v-527
769-769v
51v, 52,
527-528
769v-770
453v-454,
519v-522v,
768v-769
5. W szczególności w styczniu i lutym 2017r. #### #### miał niekiedy problemy z rozpoznawaniem najbliższych, narastały trudności w komunikacji z nim. Stan jego był zmienny, tak więc okresowo był w pełni komunikatywny.
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
23, 24v,
523-525
309v,
542v-544
769v-780
258v-259,
544-544v
48v-49
525v-527
769-769v
51v, 52,
527-528
769v-770
6. Udzielając pełnomocnictwa #### #### był w pełni świadomy podejmowanej czynności.
opinia psychologiczna
opinia psychiatryczna
wyjaśnienia
#### ####
437-438,
564v-565
586-606,
661v-662,
709-711v
453v-454,
519v-522v,
768v-769
7. W okresie #-# czerwca 2016r. #### #### był hospitalizowany w SPSW im. Jana Bożego w Lublinie na Oddziale Neurologii w szczególności z rozpoznaniem przemijających zaburzeń krążenia mózgowego, otępienia lekkiego stopnia, zaburzeń depresyjnych umiarkowanych. W badaniu stwierdzono zaburzenia pamięci i orientacji, choćby co do aktualnej daty. Do szpitala zgłosił się jednak samodzielnie.

Z kolei w okresie #-# stycznia 2017r. po przewiezieniu przez karetkę #### #### był hospitalizowany w SPZOZ Świdnik na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Rozpoznano u niego m.in. miażdżycę uogólnioną, cukrzycę typu 2, przewlekłą niewydolność krążenia mózgowego oraz serca, zaburzenia depresyjne. W trakcie pobytu wystąpiły objawy niedokrwienia CUN pod postacią pogorszenia kontaktu z chorym. W wyniku zastosowano leczenia uzyskano jednak poprawę i wpisano w stanie ogólnym dobrym.

Z powodu m.in. postępującego osłabienia, zawrotów głowy, pogorszenia samopoczucia, w dniu # lutego 2017r. #### #### ponownie trafił do SPZOZ Świdnik na Oddział Chorób Wewnętrznych. Bezpośrednio po rozpoczęciu hospitalizacji stwierdzono, iż jest komunikatywny. Także następnego dnia personel medyczny stwierdził możliwość nawiązania kontaktu. W dniu # lutego 2017r. stwierdzono natomiast utrudniony kontakt. W dniu # lutego 2017r. w godzinach wieczornych był nielogiczny. Następnego dnia stwierdzono brak kontaktu, zaś w dniu # lutego 2017r. kontakt utrudniony. Dnia # lutego 2017r. stwierdzono brak kontaktu z #### ####, a w dniu # lutego 2017r. kontakt był w niewielkim stopniu, lecz możliwy. Dnia # lutego 2017r. #### #### był splątany, nielogiczny, zaś następnego dnia kontakt słowny był niemożliwy.

W dniu # lutego 2017r. o godzinie 12:15 #### #### zmarł.
dokumentacja medyczna
odpis skrócony aktu zgonu
85-117,
170-206,
559-560
33
8. W dniu # lutego 2017r. #### #### - w oparciu o udzielone w dniu 1 lutego 2017r. pełnomocnictwo - wydała polecenie przelewu kwoty 43.005,71 zł z rachunku bankowego #### #### na własny rachunek nr ####. Następnie w dniu 17 lutego 2017r. ze swojego rachunku wypłaciła kwotę 23.000 zł, zaś w dniu 24 lutego 2017r. kwotę 19.995,71 zł.
historie rachunków bankowych
zeznania
#### ####
287-296,
753-754
258v-259,
544-544v
9. Testamentem z dnia # stycznia 2012r. #### #### powołał do całego spadku pokrzywdzoną. W konsekwencji po jego śmierci postanowieniem z dnia # września 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns ##/17 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku #### #### nabyła całość spadku.
testament
postanowienie
zeznania
#### ####
zeznania
#### ####
29
38
542v-544
23, 24v,523-525
10. W dniu 11 marca 2019r. oskarżona dokonała przelewu kwoty 20.000 zł na rzecz pokrzywdzonej #### ####.
potwierdzenie nadania
zeznania
#### ####
wyjaśnienia
#### ####
455
309v,
542v-544
453v-454,
519v-522v,
768v-769
11. #### #### ma wykształcenie zawodowe – wyuczony zawód masaż. Pozostaje współwłaścicielem mieszkania i samochodu – o łącznej wartości wynoszącej około 250.000 zł. Utrzymuje się z emerytury w wysokości około 1.100 zł. Pozostaje mężatką. Nie była karana za przestępstwo.
dane osobopoznawcze
dane o karalności
455, 520-521
666
1.2. Fakty uznane za nieudowodnione
Lp.
Oskarżony
Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)
1.
#### ####
j.w.
Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione
Dowód
Numer karty
1. Poniesienie przez oskarżoną kwoty aż 21.000 zł - tytułem kosztów utrzymania #### #### w styczniu i lutym 2017r. oraz kosztów jego pogrzebów.
odpisy aktów urodzenia
zeznania #### ####

wyjaśnienia #### ####
453v-454,
519v-522v,
768v-769
2. Opłacanie aż trzech osób zajmujących się opieką nad #### #### w okresie jego hospitalizacji.
2. OCENA DOWODÓW
2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów
Lp. faktu z pkt 1.1
Dowód
Zwięźle o powodach uznania dowodu
1.1.1.2 i 4-5
zeznania
#### ####
w części
Zeznania świadka są rzeczowe, spójne, co istotne zbieżne z wyjaśnieniami oskarżonej oraz w części z twierdzeniami #### ####, w tym co do odwiedzania #### #### w miejscu zamieszkania oraz w szpitalu w styczniu i lutym 2017r. Skoro miała styczność z #### #### niewątpliwie miała możliwość opisywanych spostrzeżeń o jego zachowaniu, składanych oświadczeniach.
Okoliczność, iż #### #### utrzymuje kontakty towarzyskie z #### #### nie daje automatycznie podstaw do zdyskredytowania wartości dowodowej jej zeznań. Podnoszony przy tym przez pokrzywdzoną, iż #### #### wspominał o swojej niechęci do małżonków #### nie wyklucza o zmianie postawy w ostatnim okresie życia, względnie tolerowania ich obecności.
W zeznaniach złożonych na etapie postępowania przygotowawczego świadek nie relacjonowała o dyspozycji #### #### dotyczącej pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Brak podstaw do podważenia tłumaczenia, iż nie była o to pytana. Na rozprawie opisała związane z tym okoliczności, ale dopiero w odpowiedzi na pytania, co tym bardziej wskazuje na wiarygodność jej słów. Co znamienne wskazywane przez świadka okoliczności w zakresie uznanym za prawdziwy potwierdza dowód z zeznań #### #### i wyjaśnień #### ####.
1.1.1.2 i 4-5
zeznania
#### ####
w części
Relacja świadka w części uznanej za prawdziwą pozostaje spójna, logiczna, znajduje potwierdzenie w szczególności w zeznaniach #### #### i wyjaśnieniach oskarżonej. Nie ma przy tym dowodu, który podważałby szczerość i prawdomówność świadka.

Tak jak w przypadku ### ### za wiarygodne należy uznać tłumaczenie, iż w toku pierwszych zeznań w sprawie nie był pytany o ewentualną dyspozycję #### #### dotyczącą pieniędzy na rachunku bankowym. Na rozprawie opisał związane z tym okoliczności w odpowiedzi na pytania, co tym bardziej wskazuje na wiarygodność jego słów.
1.1.1.3
zeznania
#### ####
Za prawdziwością zeznań przemawia ich stanowczość, rzeczowość. Świadek nie jest zainteresowana określnym rozstrzygnięciem w sprawie, tak więc nie posiada motywacji do złożenia kłamliwych zeznań. Jej relacja co do obecności przy podpisywaniu pełnomocnictwa pozostaje w sprzeczności z przedstawioną przez świadka #### #### (k.526). Zdaniem Sądu w tym zakresie należy dać wiarę właśnie #### #### jako osobie postronnej.
1.1.1.1-2
1.1.1.5 i 9
zeznania
#### ####
Za wiarygodnością relacja świadka przemawia ich spójność, rzeczowość, logiczność. Fakt, iż #### #### w 2016r. deklarował chęć udzielenia jej pełnomocnictwa do swojego rachunku bankowego oraz wskazał, że pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji wnuków, nie podważa jednak wiarygodności słów oskarżonej co do deklaracji #### #### w styczniu i lutym 2017r. #### #### w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia, bliskiej obecności #### ####, mógł zmienić zdanie co do tego kogo upoważnić do rachunku i komu darować pieniądze.

Brak podstaw by kwestionować twierdzenie świadka, iż ojciec w styczniu i lutym 2017r., gdy przejeżdżała „nie do końca kojarzył co się dzieje” (k.524). Podczas jej wizyty w dniu 6 lutego 2017r. mówił, że coś podpisał, ale nie pamiętał jaki dokument (523). Okoliczność, iż #### #### w obecności świadka miał problemy z pamięcią, z ogólną orientacją, nie wyklucza występowania zgoła odmiennych stanów w innym czasie, na co wskazują zeznania świadków #### ####, #### ####, #### ####, #### #### i #### ####, a także w części dokumentacja medyczna – do szpitala został przyjęty w stanie psychicznym dobrym, w niektórych dniach był z nim kontakt. Fakt zgłaszania przez #### #### wątpliwości co do podpisania dokumentu nie oznacza zaś, iż nie podejmował tej czynności świadomie. Z uwagi na narastające problemy z pamięcią mógł zapomnieć o celu udzielonego pełnomocnictwa, zwłaszcza że przy przyjęciu do szpitala też podpisywał określone procedurą dokumenty.
1.1.1.5 i 9
zeznania
#### ####
Relacja świadka pozostaje spójna, logiczna. Brak podstaw by kwestionować opisywane okoliczności dotyczące #### ####, którego co do stycznia i lutego 2017r. znał zasadniczo z relacji żony #### ####.
1.1.1.2 i 5
zeznania
#### ####
Za prawdziwością zeznań przemawia ich spójność, rzeczowość, okoliczność iż korespondują w wyjaśnieniami oskarżonej. Pozostałe dowody nie podważają twierdzeń świadka o kilkukrotnych wizytach w miejscu zamieszkania #### #### i udzielaniu nieodpłatnych porad #### #### co do opieki nad ojcem. Co istotne relacja świadka dowodzi możliwość nawiązania kontaktu słownego z #### #### podczas jej wizyt w styczniu 2017r. – przed drugą hospitalizacją
1.1.1.2
zeznania
#### ####
w części
Zasadniczo prawdziwe jako mające odniesienie w wyjaśnieniach oskarżonej.
1.1.1.3
zeznania
#### ####
Brak podstaw by kwestionować szczerość i prawdomówność świadka, skoro złożone zeznania są spójne i nie pozostają w opozycji do innych dowodów. Należy podkreślić, iż opisywane fakt świadek zna jedynie ze słyszenia- relata refero – od #### ####. Tym samym ma pomniejsze znaczenie, ale co istotne potwierdza pośrednio wersję oskarżonej, która na bieżąco analogicznie jak na rozprawie opisywała jej okoliczności związane z oświadczeniami #### ####.
1.1.1.5 i 8
zeznania
#### ####
Zeznania świadka są prawdziwe jako nie będące w opozycji do innych dowodów, a przy tym spójne i logiczne.
1.1.1.1-4
wyjaśnienia
#### ####
w części
W zasadniczym zakresie korespondują z pozostałymi dowodami, a co przy tym istotne nie ma wiarygodnych dowodów dających asumpt do podważenia wiarygodności jej słów co do kluczowych w sprawie okoliczności. W szczególności twierdzenie, iż #### #### prosił ją o załatwienie „upoważnienia z banku”, które po podpisaniu przez ojca w mieszkaniu zostało następnie złożone w #### Banku, koresponduje tak z pełnomocnictwem, jak również zeznaniami #### ####. Analogicznie należy ocenie twierdzenie, iż #### #### kilkakrotnie komunikował jej, aby po rozliczeniu kosztów jego utrzymania zatrzymała dla siebie – „są twoje”, tłumacząc to enigmatycznie „zrobieniem jej krzywdy”. Historia rachunku bankowego #### #### dowodzi, iż poza stałym zleceniem płatności rachunku za telefon w okresie styczeń – luty 2017r. nie były dokonywane inne płatności, nie dokonywano też wypłat z rachunku aż do dnia 14 lutego 2017r.

Oskarżona złożyła w części nieprawdziwe wyjaśnienia co do pokrycia z własnych środków kosztów bieżącego utrzymania #### ####. Pozostaje to bez znaczenia wobec kluczowej w sprawie deklaracji ojca, aby pozostawiła dla siebie resztę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wiarygodności wyjaśnień nie podważa fakt dokonania przelewu przez oskarżoną na rzecz pokrzywdzonej kwoty 20.000 zł już po wszczęciu postępowania karnego w przedmiotowej sprawie. Istotnie motywem takiego zachowania mogła być chęć zyskania komfortu psychicznego – „miałam dość oczerniania” (k.522).
1.1.1.1-3
1.1.1.7 i 8
odpisy aktów urodzenia,
historie rachunków bankowych,
regulamin rachunków,
Prawdziwe jako autentyczne, pochodzące od uprawnionych podmiotów.
1.1.1.7
dokumentacja medyczna
Za jej prawdziwością przemawia poświadczenie za zgodność z oryginałem, wydanie przez właściwe placówki medyczne.
1.1.1.6
opinia psychologiczna
Prawdziwa jako jasna, pełna, niesprzeczna, sporządzona przez biegłego psychologa #### ####, którego wiedza fachowa i obiektywizm nie budziły wątpliwości. Opinia stanowczo dowodzi świadomości #### #### co do udzielanego #### #### pełnomocnictwa.
1.1.1.6
opinia psychiatryczna
Za jej prawdziwością przemawia pełny charakter, a zarazem brak wewnętrznej sprzeczności. Opinię sporządził biegły z długoletnim stażem, po dogłębnej analizie materiału dowodowego. Opinia stanowczo wskazuje, iż w dacie udzielania pełnomocnictwa u #### #### nie występowało otępienie, bądź inne przemijające zaburzenia psychiczne, znoszące zdolność świadomego podejmowania decyzji.
1.1.1.9
testament, postanowienie
W pełni wiarygodne jako niepodważane, zbieżne w szczególności z zeznaniami pokrzywdzonej.
1.1.1.10
dane osobopoznawcze
dane o karalności
Jako autentyczne, sporządzone przez uprawnione podmioty, zasługują na obdarzenie walorem prawdy.
2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)
Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2
Dowód
Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu
1.1.1.2.8
wyjaśnienia
#### ####
w części
W toku pierwszych wyjaśnień podała, iż ogólnie poniosła koszty w wysokości około 21.000 zł (k.453v) – w tym związane z organizacją pochówku. Nie potrafiła jednak precyzyjniej określić pozycji wydatków na bieżące utrzymanie ojca. Orientacyjnie podała niewielkie wartości w stosunku do ogólnej kwoty zgromadzonej na rachunku #### ####. Nie można zatem dać wiary, iż poniosła wydatki w deklarowanej wysokości.

Analogicznie należy ocenić twierdzenie o odpłatnym zleceniu opieki nad ojcem aż 3 osobom. Poza jedną nie była w stanie podać danych pozostałych opiekunek. Po drugie nie sposób pojąć po co miałby opłacać tego rodzaju usługę w jakim większym wymiarze skoro #### #### miał w szpitalu zapewnioną fachową opiekę.

Nieprawdziwe jest twierdzenie oskarżonej, iż pieniądze w gotówce pobrała z rachunku oskarżonego. Historie rachunków bankowych #### #### oraz #### #### dowodzą bowiem, iż pieniądze wypłaciła po ich uprzednim przelaniu w dniu 14 lutego 2020r. na swój rachunek bankowy.
1.1.1.2 i 3
zeznania
#### ####
w części
Nie można dać wiary twierdzeniu świadka, iż był obecny przy tym jak #### #### prosił pokrzywdzoną o załatwienie formalności związanych z udzieleniem jej pełnomocnictwa do rachunku bankowego, jak #### #### rozmawiał telefonicznie w tej sprawie z pracownikiem banki. Za taką oceną przemawia sprzeczność w jego zeznania. W toku pierwszych zeznań jednoznacznie podał, iż o udzieleniu pełnomocnictwa dowiedział się od #### #### i to dopiero po śmierci #### ####.

Nie jest również prawdziwe zapewnienie świadka jakoby #### #### zamieszkiwała z ojcem przez aż 2- 3 miesiące przed jego zgonem. Pozostałe dowody – w tym zwłaszcza wyjaśnienia #### #### – wskazują na znacznie krótszy okres zamieszkiwania.
1.1.1.2
zeznania
#### ####
w części
Nieprawdziwe pozostaje twierdzenie świadka o sprawowaniu przez nią opieki nad #### #### przez okres aż 2-3 miesięcy. Pozostaje to w sprzeczności z wyjaśnieniami oskarżonej oraz dokumentacją medyczną wskazującą na znacznie krótszy okres hospitalizacji w trakcie której #### #### wynajmowała osobę do opieki.
1.1.1.3
zeznania
#### ####
w części
Nie można dać wiary zapewnieniom świadka o jej obecności przy podpisaniu przez #### #### pełnomocnictwa w mieszkaniu. Uznany za prawdziwy dowód z zeznań #### #### jednoznacznie wyklucza jej obecność.
1.1.1.6
zeznania
#### ####
wraz z jego pismem
W tzw. prywatnej opinii sporządzonej na wniosek pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej utrzymywał, iż #### #### nie udzielał świadomie (nie podpisywał) pełnomocnictwa. Dokonując ustaleń faktycznych Sąd nie uwzględnił tego dowodu, gdyż w tym zakresie nie dopuszczono dowodu z opinii #### ####. Ponadto #### #### ferując swoje stanowisko nie zapoznał się z dowodami w tak pełnym zakresie jak biegli #### #### i #### ####.
1.1.1.3
zeznania
#### ####
i #### ####
Dowody z zeznań pracowników banku błędnie przeprowadzono pomimo obowiązującej tajemnicy bankowej, z której nie zostali zwolnieni. Postanowienia uchylające tajemnicę bankową nie obejmują bowiem możliwości przesłuchania świadków – w tym zakresie wnioski nie zostały uwzględnione (k.80-83, 393, 395).
1.1.1
zeznania
#### ####
Relacja świadka nic nie wnosi do sprawy.
1.1.1
pozostałe dowody z dokumentów wskazane powyżej
Nic nie wnoszą do sprawy – pozostają ambiwalentne dla dokonywanych w sprawie ustaleń faktycznych i oceny innych dowodów.
3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Oskarżony
☐ 3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem
Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej


☐ 3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem
Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej


☐ 3.3 Warunkowe umorzenie postępowania
Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania


☐ 3.4. Umorzenie postępowania
Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania


☒ 3.5. Uniewinnienie
Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia
Zgodnie z art. 284§1 k.k. popełnia przestępstwo kto przywłaszcza cudzą ruchomą.
Do znamion wspomnianego występku należy skutek w postaci utraty przez właściciela (posiadacza) rzeczy ruchomej powierzonej sprawcy. Do dokonania dochodzi zatem w chwili rozporządzenia rzeczą przez sprawcę jak własną (M.Dąbrowska – Kardas, P.Kardas Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Przestępstwa przeciwko mieniu, Warszawa 1998, z.21, s.163-164; J.Michalski (w:) A.Wąsek (red.), Kodeks karny – część szczególna, t.II, Warszawa 2005r., s.922).
Na zamiar sprzeniewierzenia mogą wskazywać wyłącznie okoliczności czynu, gdy sprawca ma zamiar postępowania z rzeczą jak właściciel, a tym samym pozbawia tych praw rzeczywistego właściciela. Istotnym elementem strony podmiotowej jest wola włączenia rzeczy wyłącznie do swojego majątku lub wola postępowania z nią jak z własną (wyrok SN z dnia 14 stycznia 2003 r., Prokuratura i Prawo z 2003r, nr 7-8, poz. 9).
Ustalenia faktyczne wskazują, iż #### #### złożył #### #### oświadczenie co do określonego postępowania z jego pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Miała z nich pokryć bieżące koszty utrzymania ojca, zaś pozostałą część pieniędzy zatrzymać dla siebie. #### #### dokonał zatem darowizny pieniędzy na rzecz córki, do czego był uprawniony. Co istotne w dniu 14 lutego 2017r. #### #### przelała środki pieniężne na swój rachunek bankowy, gdy #### #### jeszcze żył. W dacie zgonu tj. # lutego 2017r. pieniądze nie wchodziły zatem w skład masy spadkowej, gdyż #### #### uprzednio rozporządziła nimi zgodnie z wolą ojca.
Wbrew twierdzeniom pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej nie sposób uznać, iż #### #### swoim zachowaniem wypełniła ewentualnie znamiona występku z art. 286 § 1 k.k.
Przestępstwo stypizowane w art. 286 § 1 k.k. polega na doprowadzeniu przez sprawcę - działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Przestępstwo to można popełnić jedynie z winy umyślnej, z kierunkowym zamiarem bezpośrednim. Elementy przedmiotowe oszustwa muszą być objęte nie tylko świadomością, ale i wolą sprawcy. Oznacza to, że sprawca musi chcieć doprowadzić inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz chcieć użyć w tym celu oszukańczego sposobu działania polegającego na wprowadzeniu w błąd albo wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania (vide A.Marek Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s.531 i n.).
Z ustaleń faktycznych wynika, iż #### #### świadomie udzielił pełnomocnictwo #### #### do rachunku bankowego, jak również dokonał aktu darowizny na jej rzecz. Nie występowała po jego stronie niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania, a już tym bardziej aby oskarżona wiedziała o tym. Wprawdzie ustanowienie pełnomocnictwa odbyło się z naruszeniem obowiązującego w #### Banku SA Regulaminu rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, oszczędnościowych, gdyż #### #### nie podpisał pełnomocnictwa w placówce bankowej w obecność pracownika banku. Nie sposób jednak uznać, iż tym samym #### #### wprowadził kogoś w błąd, względnie wyzyskała błąd – działał za zgodą i wolą #### #### oraz pracownika placówki bankowej.
4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE
Oskarżony
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu
Przytoczyć okoliczności
5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU
Oskarżony
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu
Przytoczyć okoliczności
6. INNE ZAGADNIENIA
W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę7. KOSZTY PROCESU
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Przytoczyć okoliczności
II.
Wobec wydania wyroku uniewinniającego na podstawie art. 632 pkt 2 kpk poniesionymi w sprawie wydatkami należało obciążyć Skarb Państwa.
8. 1PODPIS